By: Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director at KOMPAN

En lekplats koldioxidavtryck

lekplatsstolpe tillverkad av återvunnet konsumentavfallsmaterial
Lekplatser är en oumbärlig del av stadsmiljöer och lokalsamhällen runt om i världen. Men nu när effekterna av klimatförändringarna blir allt mer påtagliga måste vi tänka på hur lekplatser påverkar vår planet. Som vår expert förklarar i den här artikeln är det särskilt en fas i en lekplats livscykel som står för merparten av dess miljöavtryck.

Mer än bara en plats för barn att leka på

Lekplatser är mer än bara en plats där barn kan leka, lära sig och utveckla sina färdigheter. Bakom gungorna och rutschkanorna döljer sig det faktum att lekplatser lämnar ett stort klimatavtryck. Varje fas av en lekplats livscykel innebär en potentiell utmaning för vår miljö – från utvinningen av råmaterial till kasseringen av lekutrustningen.

– Det framgår allt tydligare att ”business as usual”, där vi utvinner jungfruliga resurser bara för att använda dem en gång och sedan kassera dem, inte är hållbart, säger Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director på KOMPAN. Dorthe har lett företagets arbete med att kartlägga klimat- och miljöpåverkan från KOMPANs lekplatser.

– För att kunna göra grundläggande förändringar måste man titta på hela livscykeln för produkterna. Det räcker inte att plocka russinen ur kakan och välja ut de delar av din värdekedja som ser bäst ut. Redan från början bestämde vi oss för en komplett och transparent redovisning av hur vår verksamhet påverkar klimatet, förklarar hon.

"För att kunna göra grundläggande förändringar måste man titta på hela livscykeln för produkterna."

Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director at KOMPAN

Klimatbovarna avslöjade

KOMPAN valde att använda GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) för att kartlägga företagets påverkan på den globala uppvärmningen. GHG Protocol hjälper organisationer att fokusera sitt arbete på områden där de kan göra störst skillnad för att minska sitt koldioxidavtryck. Protokollet delar in utsläppen i tre delar, eller ”scopes”:

Scope 1 : Dessa är direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor, till exempel bränslen som förbränns i företagets fordon eller ugnar.

Scope 2 : Dessa omfattar indirekta utsläpp från produktionen av inköpt energi, till exempel el eller värme som ett företag köper och använder.

Scope 3 : Dessa är alla andra indirekta utsläpp som uppstår i ett företags värdekedja, exempelvis utsläpp både uppströms och nedströms i processen. Det kan handla om allt från produktionen av inköpta material till avfallshantering, anställdas pendling och användningen av de produkter och tjänster som säljs.

En flicka hjälper en annan flicka att klättra upp på en klätterställning på en lekplats

Slutsats

Efter att ha kartlagt alla utsläpp var det inte längre någon tvekan om var en lekplats klimatpåverkan uppstår:

– Cirka 80 procent av våra utsläpp av växthusgaser kommer från vår användning av råmaterial under scope 3, säger Dorthe Thorup-Kjærulff. Med andra ord orsakas merparten av en lekplats klimatpåverkan av utvinning och förädling av jungfruliga resurser för att producera material som stål, aluminium och plast.

Vill du veta mer? Ladda ner Green Magazine
”Merparten av en lekplats klimatpåverkan orsakas av utvinning och förädling av jungfruliga resurser för att producera material som stål, aluminium och plast.”

Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director at KOMPAN

Råmaterial med uppenbara fördelar

Det finns goda skäl till varför moderna lekplatser är så beroende av stål, aluminium och plast. Dessa råmaterial har kommit att dominera lekplatser runt om i världen tack vare sina många fördelar jämfört med de lekplatsmaterial som de har ersatt:

– Före stål och plast tillverkades lekplatser ofta av plywood. Det är ett material som måste målas och lackas för att det ska hålla, förklarar Dorthe Thorup-Kjærulff. Stål, aluminium och plast är däremot oerhört robusta och kräver lite eller inget underhåll. Materialen har också extra fördelar när det gäller säkerhet tack vare sin styrka och tålighet.

Sammanfattningsvis finns det en mycket lång lista med krav på alla nya och grönare lekplatsmaterial, eftersom både stål, aluminium och plast har många fördelar när det gäller att skapa varaktiga lekplatsupplevelser. Som tur är går det att se ljuset i tunneln. Innovationer inom mer hållbar design och material formar i allt högre grad framtidens lekplatser.

Innovationer inom mer hållbar design och material formar i allt högre grad framtidens lekplatser.

Långsiktiga lösningar

Den stora utmaningen till trots har KOMPAN arbetat hårt för att utveckla lösningar för att ersätta material, vilket ger minskade koldioxidutsläpp.

Men när man bygger en grönare lekplats räcker det inte att bara ta hänsyn till själva materialvalen. Det är också viktigt att tänka på hur mycket material som behövs och hur det påverkar lekplatsens livslängd:

– Det säger sig självt att ju mindre material man använder, desto mindre CO2 släpper man ut. Men mindre material leder också till skörare konstruktioner, säger Dorthe Thorup-Kjærulff, och tillägger att KOMPAN alltid testar alla nya lekplatsmaterial och -lösningar noggrant. Detta kan du läsa mer här.

Dorthe lyfter också fram en annan faktor när man utvecklar grönare ersättningsmaterial. Materialen ska vara lätta att demontera och återanvända när lekplatsen når slutet av sin livslängd:

– Vår återvunna plast kan enkelt separeras och demonteras, vilket gör den enkel att sortera, slänga och återvinna, förklarar hon. Hon framhäver att plasten är så gott som underhållsfri.

pojke i röda kläder tittar genom en kikare på en lekplats

Transparens är nyckeln

När du väljer en grönare lekplatslösning är det viktigt att känna till lekutrustningens klimatpåverkan.

Sedan 2021 har KOMPAN gjort det möjligt att få dokumentation om de totala koldioxidutsläppen för en standardprodukt tillsammans med CO2e/kg och andel återvunnet material i hela produkten för att göra det enkelt att jämföra med andra produkttyper.

Informationen finns i KOMPANs produktblad, som anger den totala CO2e-förbrukningen. Beräkningsmetoden har validerats av tredjeparten Bureau Veritas.

– Transparens genom kvantifierbara data är nyckeln till att göra mer hållbara val, och jag tror att det är så vi i branschen kommer att behöva motivera de flesta av våra hållbara beslut framöver, avslutar Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director på KOMPAN.

Frågor och svar om koldioxidavtryck

Vad betyder CO2e?

Koldioxidekvivalent" eller "CO2e" är en term för att beskriva olika växthusgaser i en gemensam enhet. För varje mängd och typ av växthusgas anger CO2e den mängd CO2 som skulle ha motsvarande inverkan på den globala uppvärmningen.

Vad betyder enheten CO2e?

Koldioxidekvivalent eller CO2e är antalet ton koldioxidutsläpp med samma globala uppvärmningspotential som ett ton av en annan växthusgas. Den beräknas med hjälp av ekvation A-1 i 40 CFR Part 98.

Hur beräknas koldioxidutsläppen från våra produkter?

CO2e-beräkningen och datan använder principerna för ett koldioxidavtryck enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, vagga till grind relaterat till alla enskilda komponenter i produktkategorin. Scope 3-utsläpp inkluderar utsläppskällor i värdekedjan uppströms och nedströms. Det övergripande ramverket för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och möjliggör jämförelser mellan produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Detta följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet, från råmaterial till tillverkning (A1-A3).

Vad är Greenhouse Gas (GHG) Protocol?

GHG-protokollet fastställer omfattande globala standardiserade ramverk för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser (GHG) från privat och offentlig verksamhet, värdekedjor och begränsningsåtgärder.

Vad är utsläpp av växthusgaser?

Växthusgaser fångar upp värme (långvågig strålning) i atmosfären och håller jordytan varmare än den skulle vara om de inte fanns. Dessa gaser är den grundläggande orsaken till växthuseffekten, som skapar global uppvärmning och därmed klimatförändringar.

Vad betyder kg CO2e / kg?

Vi använder totalt CO2e för en produkt, delar det med produktens totala vikt vilket ger oss förhållandet mellan vikt och CO2e. Med hjälp av detta värde kan du jämföra utsläpp från produkter av olika storlek och volym.

Nytt | Digitalt magasin

Utformning av grönare lekplatser

Välkommen till en diskussion om lekplatsernas utvecklingsresa - en grundläggande del av barndomen som nu tar en vändning mot ansvarsfulla material och processer.

I detta magasin fördjupar vi oss i återvunna materials specifika egenskaper, utforskar de fördelar de medför vid lekplatsutformning samt belyser deras positiva inverkan på lekplatsers övergripande miljöavtryck.

Jag vill läsa magasinet

Anmäl dig för att utforska vårt nya gröna magasin

Håll dig uppdaterad med nyheter, inspiration och erbjudanden direkt till din inbox.

Utforska, lära, utforma: Grönare lekplatser

Läs och lär dig mer om hur vi arbetar med återvunna material i lekplatskomponenter
närbild av lekplatsstolpe tillverkad av återvunnet material

En lekplats klimatavtryck

Lekplatser är grundläggande för barns utveckling men lämnar ofta ett betydande miljöavtryck från utvinning av råmaterial till bortskaffande. KOMPANs Go Green Director, Dorthe Thorup-Kjærulff, belyser KOMPANs engagemang för transparens.

flicka håller upp en gammal t-shirt som hon hittat på stranden

Från avfall till lekvärde

KOMPAN konstaterar att cirka 80 % av våra koldioxidutsläpp härrör från de råvaror vi använder. Vi söker aktivt efter sätt att minska vårt miljöavtryck. Läs mer om våra viktigaste initiativ.

Flickor leker på en stor lekplats med klätterställning

Det nya utseendet på ökad hållbarhet

Arkitekten Alexander Sundberg försäkrar att TexMade™-stolpar och plastalternativ, tillverkade av textilavfall och post-consumer-källor, konkurrerar med stål och plast i slitstyrka. Lekplatslösningar kan fås i vilka färger du än önskar - men med ett dramatiskt minskat koldioxidavtryck.

flicka som tittar ut genom ett fönster i en sidopanel på en lekplats

Grönare lekplatser: Där hållbarhet möter säkerhet

KOMPANs TexMade™-lekplatsstolpar, tillverkade helt av textil- och plastavfall, bevisar sin slitstyrka i extrema tester. KOMPAN-ingenjören Jacob Harder betonar nödvändigheten av att hitta alternativ till traditionella material som stål och plast.

en grupp barn sitter på en klätterställning på en lekplats

Lekplatser med dokumenterade miljöfördelar

Det blir allt lättare att överblicka företags påståenden om klimatpåverkan tack vare data som verifierats av tredje part. Tomas Riegels-Jørgensen från Bureau Veritas betonar den ökande efterfrågan på att förstå ESG-aktiviteter (Environmental, Social, Governance).