Affärsvillkor

1. Generellt

Dessa villkor är gällande för Kompan Sverige AB (”Kompan”) som nedan benämns ”Leverantören”. Dessa allmänna affärsvillkor gäller vid leverans av produkter som Leverantören levererat och/eller monterat samt för anläggningsarbete som utförs i anslutning till leverans och montering, om inget annat avtalats med Köparen i det enskilda fallet. Alla upplysningar om vikt, mått, kvalitet samt tekniska och andra data som framgår av Leverantörens kataloger, prospekt och annat reklam- och informationsmaterial är vägledande och endast bindande i den omfattning som de uttryckligen ingår som del av parternas skriftliga avtal. Leverantören har i övrigt rätt att ändra på specifikationerna om detta är nödvändigt för att uppfylla gällande regler och lagar, däribland EU-föreskrifter, eller om avvikelsen är obetydlig.

2. Offert, order och orderbekräftelse

Avtal mellan Leverantören och Köparen sluts genom att Leverantören skriftligen bekräftar Köparens order (orderbekräftelse). Eventuella offerter som lämnas av Leverantören och som föregår kundens order och Leverantörens orderbekräftelse är inte bindande för Leverantören.

3. Priser

Priser anges i svenska kronor exklusive moms.

4. Betalning

20 dagar netto eller enligt avtal. Om inte annat styrs av ramavtal tillämpar Kompan förskottsfakturering motsvarande hela eller delar av ordervärdet för beställda produkter.

5. Leveransvillkor - generellt

Produkterna levereras enligt fraktvillkor CIP eller enligt avtal. Leverantören administrerar frakten och försäkring olossat till Köparens adress enligt orderbekräftelsen. Vid större försändelser, bl.a. multiarenor, förmonterade klätterställningar samt viss lek/parkutrustning som kräver lossning från lastbilens sida, ska Köparen själv kunna ta emot försändelsen med gaffeltruck, hjullastare och i vissa fall kranbil, annars tillämpas extra fakturering för om- och avlastning.

6. Leveranstid

På orderbekräftelsen framgår beräknat leveransdatum.

6.1. Försening av leveranser och montering

Se särskilda villkor för montering i separat dokument. Köparen ansvarar själv för montering och installation av levererade produkter om inget annat avtalats. Överskridande av leverans eller monteringstiden med upp till 14 dagar ska i alla avseenden betraktas som leverans/överlämnande i rätt tid och utgör inte grund för Köparen att kräva någon ersättning från Leverantören.

Leverantören ansvarar inte för förseningar som beror på Köparen, t.ex. om Köparen inte iordningsställt monteringsplatsen eller kunnat nås för avisering av leverans.

6.2. Ändring av leveransdatum

Om leveransdatum önskas senareläggas av Köparen mindre än 1 vecka före leverans förutsätter detta dels att Leverantören accepterar det nya leveransdatumet dels att Köparen betalar 500 SEK i administrationsavgift, 500 SEK för lagerhantering av produkterna och 500 SEK per månad per kubikmeter som magasineras på grund av den senarelagda leveransen.

7. Avbeställning

Köparen har rätt att avbeställa leverans senast en vecka efter erhållande av orderbekräftelsen undantaget specialbeställd produkt. En specialbeställd produkt är en produkt som tillverkats särskilt enligt Köparens önskemål och kan ej avbeställas. Skulle Leverantören trots ovan acceptera en avbeställning av den specialbeställda produkten har denne rätt att fakturera Köparen 50% av ordervärdet.

8. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir Leverantörens egendom intill dess att hela den fakturerade köpesumman för Leverantörens samlade leverans, inklusive upplupen ränta, har betalats. Intill dess att full betalning av Leverantörens krav har erlagts ska Köparen inte äga rätt att infoga sålda produkter som tillbehör till fast egendom, t.ex. genom att de gjuts fast i marken, samt inte heller sälja varorna vidare till en annan kund.

9. Undersökningsplikt

Köparen ska direkt efter leverans kontrollera levererade produkter med avseende på skador på emballage eller tecken på transportskador. Köparen ska därefter göra en närmre undersökning av produkterna i samband med montering. Köparen ska, för det fall produkterna inte dessförinnan monterats, senast tre månader efter leverans, packa upp och undersöka produkterna noggrant.

10. Reklamation

Om tecken på transportskador eller andra skador upptäckts vid leverans ska Köparen anteckna dessa skador eller avvikelser på chaufförens fraktsedel. Om Köparen vill göra gällande ett fel som upptäckts eller borde ha upptäckts vid undersökningen i samband med leverans ska Köparen dessutom direkt, dock aldrig senare än fem dagar efter leverans, ge Leverantören skriftligt besked om detta. Om Köparen vill göra gällande annat fel som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid undersökningen vid leverans ska Köparen snarast möjligt, dock aldrig senare än en månad efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts, ge Leverantören skriftligt besked om detta. Om Köparen inte reklamerar inom ovan föreskrivna tider förlorar Köparen rätten att åberopa felet. Reklamation av en delleverans berättigar inte Köparen att annullera övriga delleveranser.

11. Påföljder

Leverantören har rätt att som första påföljd avhjälpa eventuella fel eller låta utföra omleverans av berörda produkter eller delar av dessa. Om Leverantören inte avhjälper eller åtgärdar felet inom skälig tid efter att Köparen har reklamerat felet kan Köparen istället begära prisavdrag. Leverantören har rätt att istället för avhjälpande eller prisavdrag låta köpet återgå. Köparen har inte rätt att göra andra påföljder gällande.

12. Garanti

Leverantören ansvarar för fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller arbete i enlighet med lämnade garantier. Separata garantitider gäller för produkter under varumärkena 1) Kompan, 2) Slottsbro, samt 3) övriga varumärken i enlighet med vad som anges i var års katalog och/eller hemsida. Garantitiden ska, om inget annat anges, räknas från leverans av produkten. Leverantörens ansvar omfattar inte fel och brister som har uppstått som följd av felaktig montering utförd av annan än Leverantören, ingrepp och/eller ändringar i produkterna, bristande underhåll, naturligt slitage, korrosion på metalldelarnas ytor, missfärgning av ytan eller liknande kosmetiska skador, ovarsam eller onormal användning eller annat förhållande som kan hänföras till Köparen eller slutanvändaren.

13. Force majeure

1. En part ska inte anses ha brutit mot avtalet, eller på annat sätt vara ansvarig gentemot den andre, på grund av försening i fullgörandet eller bristande fullgörande av någon av sina skyldigheter enligt detta i den mån försening eller bristande fullgörande beror på Force Majeure. Tiden för fullgörandet av skyldigheten ska förlängas i enlighet med detta. Om Force Majeure-situationen fortsätter i mer än tre månader ska varje part vara fri att frånträda avtalet utan ansvar.

2. I dessa Allmänna Villkor avser Force Majeure extraordinära händelser eller omständigheter som inte kan förutses eller förhindras, inklusive men inte begränsat till händelser som naturkatastrofer, jordbävning, krig, revolution, upplopp, civilt uppror, expropriation, nationalisering, kärnvapenexplosion, radioaktiv eller kemisk kontaminering eller joniserande strålning, hyperinflation, arbetskonflikter av vilken karaktär som helst, allmän brist eller brist på råvaror som orsakar antingen inskränkning eller produktionsstopp, ökning av råvarukostnaden där en ökning av råvarukostnaderna ökar det totala enhetspriset för en produkt med [5] procent ([fem] %) eller mer, myndigheter som inte respekterar lagliga tidsfrister eller inte agerar på ett rimligt förutsebart sätt, medborgarföreningar och/eller icke-statliga organisationer, grupper, juridiska personer eller individer som lämnar in invändningar inom administrativa förfaranden och andra omständigheter utanför parternas rimliga kontroll.

14. Ansvarsbegränsning

Leverantörens ansvar gentemot Köparen är under alla omständigheter begränsat till, och kan inte överskrida, fakturerat belopp för den leverans som utlöst Leverantörens ansvar.

Leverantören är inte ansvarig för och åtar sig inget ansvar för driftstopp, förlorade intäkter eller andra indirekta förluster som beror på förseningar, fel eller brister hos de sålda produkterna eller det utförda arbetet.

För leverantörens produktansvar gäller de ansvarsbegränsningar som framgår i denna punkt samt att ansvaret är begränsat till 2 år från leverans alternativt övertagande, om inget annat följer av svensk tvingande lag.

15. Köparens avtalsbrott

Om Köparen inte uppfyller sina åtaganden enligt parternas avtal (inkl. dessa allmänna villkor) har Leverantören rätt att stoppa ytterligare leveranser, ställa in eventuellt arbete och i övrigt kräva ersättning enligt köplagens bestämmelser.

16. KOMPAN-koncernens dataskyddsvillkor

Säljare och kund agerar var och en som oberoende personuppgiftsansvariga i förhållande till de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med varje försäljning och genomförande av parternas skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

Varje part måste i samband med genomförandet av sina skyldigheter enligt dessa koncernvillkor handla i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och dataskyddsbestämmelser. Information om säljarens behandling av personuppgifter finns i KOMPAN:s integritetspolicy som finns på www.kompan.com.

17. Tillkommande villkor för köp av Robiniaprodukter

17.1. Robinia som del av produkt

Robiniastolpar torkas naturligt i 6-12 månader innan de används vid tillverkning. Robiniabrädor torkas enligt samma process med kompletterande kontrollerad torkning genom tillförande av värme. Denna metod används bland annat för trä inom möbelindustrin.

Robiniastolparna kommer att acklimatisera sig till förhållandena vid den plats de blivit installerade. Väderförhållanden som luftfuktighet och temperatur kommer att påverka träet och viss sprickbildning är trolig under denna period. Ofta behöver dessa sprickor ej åtgärdas annat än för ett estetiskt syfte vilket inte är faller under garanti. Samtliga åtgärder som utförs ska göras enligt Kompans underhållsanvisningar för Robinia.

17.2. Köparens undersökningsplikt och reklamation

Undersökningsplikt råder enligt Kompans Allmänna affärsvillkor. Om Köparen ansvarar för installationen ska reklamation framföras innan installationen påbörjas. För sprickor som förväntas medföra en säkerhetsrisk (EN1176) kommer Kompan efter överenskommelse med kunden att antingen reparera sprickan, leverera lagningssats kostnadsfritt eller ersätta aktuell del av produkt. Övrig sprickbildning täcks inte av garanti.

17.3. Leverantörens ansvar för undersökning och spricklagning

Om Leverantören ansvarar för installationen anses reparation av sprickor som förväntas medföra en säkerhetsrisk (EN1176) vara en del av installationen och utgör ingen extra kostnad för Köparen.

17.4. Efter installation och överlämning

All reparation av sprickor –oavsett storlek - efter att produkten lämnats över till Köparen anses vara en del av det erforderliga underhållet och är Köparens ansvar. Undantaget är strukturella avvikelser enligt garantivillkor nedan. Kompan kan på förfrågan offerera ett serviceavtal för Robinia.

För bibehållet uttryck kan målade delar kräva löpande underhåll i form av bättringsmålning. Delar utsatta för större aktivitet har ett större behov för detta. Bättringsmålning ses som en del av det erforderliga underhållet och är Köparens ansvar.

17.5. Garanti

15 års garanti på strukturella avvikelser förutsatt att installationen är korrekt gjord och underhållet är utfört och dokumenterat enligt Kompans anvisningar. Sprickor och färgskiftningar är naturliga förändringar och täcks inte av garanti, undantaget strukturell påverkan.

För avvikelser som påverkar den strukturella integriteten under garantiperioden kommer Kompan antingen att reparera sprickan eller leverera en ny stolpe. När en ny stolpe levereras som reservdel ansvarar Köparen för installationen. Stolpen kommer att levereras förberedd för produkten, men viss anpassning på plats ska förväntas.

Särskilda villkor vid entreprenadarbeten

1. Generellt

Dessa villkor är gällande för både Kompan Sverige AB (”Kompan”) som nedan benämns ”Leverantören”.

Dessa särskilda villkor gäller vid montering, installation och övriga entreprenadarbeten som utförs av Leverantören. Utöver vad som anges i dessa särskilda villkor, är Leverantörens allmänna affärsvillkor tillämpliga.

Nedan villkor gäller såvida inte annat skriftligen överenskommits. Avvikelser specificeras i Kompans offert alternativt i bilaga till kontraktet.

1.1 Pris

Såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan Leverantören och köparen, avser samtliga priser grundpris. Leverantören har rätt att, utöver sådant grundpris, debitera merkostnader på grund av:

  1. Merarbete på grund av vandalisering

  2. Behov av avstängning i samband med montering.

  3. Åtkomst med lastbil med kran till arbetsyta med eller utan behov av återställning av tillfartsväg.

  4. Extra framkörningskostnader

1.2 Lossning, arbetsytor m.m.

Köparen ansvarar för att ta emot leverans av produkter och fallskyddsmateriel och för eventuell maskin till lossning/avlastning av sådant gods. Köparen ansvarar även för att tillhandahålla godset vid arbetsplatsen i anslutning till montering, installation och anläggningsarbete.

Om inget annat har avtalats mellan Leverantören och köparen ska köparen ansvara för att installationsytan är fri från eventuella hinder innan Leverantörens montörer anländer.

Köparen ska utforma och förbereda underlaget enligt särskilda anvisningar från Leverantören. Ytan kontrolleras av installatörer i samband med utförande av installation, montering och entreprenadarbeten.

1.3 Datum och plats

Datum och plats samt tidplan för monterings-, installations- och entreprenadarbeten ska överenskommas separat mellan Leverantören och köparen. Leverantören är dock alltid berättigad att genomföra montering och/eller entreprenadarbeten i flera omgångar, om Leverantören bedömer att det är lämpligt.

Entreprenadarbeten är väderberoende och Leverantören förbehåller sig därför rätten att, när som helst, skjuta upp installation, montering och entreprenadarbeten om väderförhållandena är sådana att Leverantören anser att det inte är lämpligt att genomföra installationen. Se nedan specifika villkor för Flexotop och Konstgräs.

1.4 Ansvarsbegräsning

Leverantören ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer till följd av tredje mans skadegörelse.

2. Tillkommande villkor vid Montering, Installation och Markarbeten

2.1 Pris

Såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan Leverantören och köparen, avser samtliga priser grundpris. Leverantören har rätt att, utöver sådant grundpris, debitera merkostnader på grund av:

  • svårgrävd mark (till exempel asfalt), förorenad mark, svåråtkomlig installationsyta, dolda fundament, trädrötter, byggavfall, stora stenar, elledningar och dylikt,

  • behov av dränering

  • reservdelar för produkter som inte kommer från Leverantören.

  • möjligt grävdjup är mindre än vad som krävs för varje enskild produkt.

  • borttransport av eventuell överbliven schaktmassa, i samband med håltagning.

  • borttransport av avfall i samband med entreprenaden

Köparen är skyldig att undersöka och ta fram dokumentation kring ovanstående förhållanden och överlämna sådan dokumentation till

Leverantören senast 3 veckor innan leverans. På begäran lämnar Kompan ut ritnings- och fundamentsunderlag för beställda produkter.

Vid monteringsarbete i nyligen utgrävda områden där fallunderlag har lagts på plats innan produkterna monteras, faktureras eventuellt extraarbete för att flytta och lägga tillbaka fallunderlaget.

Köparen ansvarar även för att det finns ström tillgängligt på installationsplatsen, tillgång till vatten samt container för avfallshantering.

För extraarbete och tidsåtgång som uppstår enligt ovan eller annars beror på köparen faktureras enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista. Per 2019-01-01 är priset 680 kr/timme och installatör.

2.2 Fallskyddsplattor

Om inte annat är överenskommet så ansvar köparen för kantavgränsning runt fallskyddplattor.

2.3 Freegame

Inför leveranser av multiarenor ansvarar köparen för att ytan ska vara dränerad och att lutningen följer Leverantörens anvisningar. Köparen ansvarar för att Leverantören får åtkomst till och på installationsytan med lastbilar och maskiner. Köparen ansvarar för att återställa området som angränsar till installationsytan samt för att vid behov efter montering justera installationsytan innan t.ex. gräsläggning kan ske.

Överbyggnad/markförhållanden ska vara utformade på sådant sätt att det är möjligt att gräva/borra till fundament. Vidare ska det finnas tillgång till el och vatten.

3. Tillkommande villkor vid anläggning av Flexotop

3.1 Pris

Priserna på Flexotop är angivna exkl. kantavgränsning, bottenuppbyggnad och avfallshantering, såvida inget annat skriftligen överenskommits mellan Leverantören och köparen.

För det fall köparen inte utformat och förberett underlaget i enlighet med Leverantörens instruktioner samt för det fall köparen beställt felaktig mängd Flexotop, och detta innebär merarbete och utökad tidsåtgång, äger Leverantören rätt att fakturera köparen sådana kostnader (inkl. kostnader för resor och uppehälle för installationsteamet). Leverantören äger även rätt att fakturera köparen ev. tillägg om beställd mängd visar sig vara för lite och/eller om beställd tjocklek visar sig vara för tunn i förhållande till fallhöjderna på installationsytan.

Vid ändring eller senareläggning av beställd installation av Flexotop som sker mindre än tre veckor före överenskommet datum, och som beror på köparen, förbehåller sig Leverantören rätten att fakturera eventuella merkostnader.

Om underlaget inte är färdigt eller installationen av någon annan anledning som beror på köparen inte kan påbörjas när installationsteamet är på plats förbehåller sig Leverantören rätten att fakturera en stilleståndsavgift på 16 250 kr/dag exkl. moms.

3.2 Beställd mängd och tjocklek

Köparen ansvarar för att mängd och tjocklek på beställd Flexotop överensstämmer med den tänkta användningen. Om förändringar på installationsytan uppstår är det köparens ansvar att mängd & tjocklek på Flexotop kompletteras genom att köparen kontaktar Leverantören.

3.3 Underlag

Köparen ska utforma och förbereda underlaget enligt särskilda anvisningar från Leverantören. Ytan kontrolleras av installatörer i samband med utförande av installation av Multikom by Flexotop. Detta gäller dock inte när arbete med underlag och kantavgränsning ingår i leveransen av Flexotop.

Gummibeläggningen ska läggas ut på dränasfalt eller en fast komprimerad vattengenomsläpplig och väl utjämnad och väl packad grund, t.ex. 200 mm 0-18 kross samt 20 mm 0-4 stenmjöl, så att bästa möjliga fäste kan uppnås mellan underlaget och gummibeläggningen.

Material närmast Flexotop får ej vara sand eller jord.

I allmänhet krävs det att underlaget är 100 procent självdränerande och har en solid form. Underlaget ska vara komprimerat så att det inte sjunker ihop ytterligare.

Vid gummigjutning på hårda ytor som betong, asfalt eller liknande förutsätts det att ytan har rengjorts innan Leverantörens installatörer kommer till platsen.

Underlag ska vara korrekt höjdsatt för beställd tjocklek. Ytor som ska beläggas med olika tjocklekar intill varandra och därmed har olika höjdsättningar på underlag, kräver tydliga fasade kanter för att beräknat material ska räcka.

3.4 Kantavgränsning

Området där Flexotop ska installeras ska vara avgränsat med en kant av prefabricerad betong som gummibeläggningen avslutas mot. Andra material, så som cortenstål, kantsten etc. kan användas, men då garanteras ej vidhäftning mellan gummibeläggning och kantavgränsning. Levande material så som trä och plast rekommenderas ej. Vid val av levande material garanterar Leverantören ej vidhäftning mellan gummibeläggning och kantavgränsning. Alternativt kan gummibeläggningen avslutas nedgrävd i marken.

3.5 Installation

Leverantören förbehåller sig rätten att, när som helst, skjuta upp installationen vid lufttemperatur under +5 °C, vid mycket hög luftfuktighet, vid större nederbördsmängder och vid annat förhållande som Leverantören anser inte är lämpliga att genomföra installationen i.

Råmaterial levereras till platsen 3–5 dagar innan överenskommet installationsdatum. Köparen ansvarar för lossning av materialet samt för att förvara materialet i omedelbar anslutning till installationsområdet. Köparen ansvarar därvid för att säckar med gummigranulat till topplager förvaras skyddat från nederbörd.

3.6 Garanti

Leverantören ger 5 års garanti på installerad Flexotop med 15mm EPDM-lager. Leverantören ger 1 års garanti på installerad Flexotop med 10mm EPDM-lager. Garantin omfattar skador på gummit som inte orsakas av skadegörelse, kollaps/erosion av underlag eller annan påverkan utifrån. Garantin täcker inte heller eventuell blekning av färger då detta i viss mån är en naturlig följd av UV-strålning. Observera att de olika färgerna reagerar olika på UV-strålning och det varierar hur lång tid det tar innan de förlorar sin glans. Köparen kan kontakta Leverantören för rådgivning samt information om UV-beständigheten.

Lagningar, omläggningar samt ny läggning på befintlig gummibeläggning omfattas ej av garantin, eftersom Leverantören ej kan säkerställa vidhäftning mellan ny och gammal gummibeläggning.

3.7 Övrigt

Köparen ansvarar för att tillhandahålla en yta om ca 15 kvm intill installationsområdet för uppställning av diverse redskap/maskiner för läggning. Denna yta ska ligga max 20 meter från installationsområdet, samt vara tillgänglig med bil.

Köparen ska ombesörja att installationsområdet är inhägnat under installationen. Avspärrning ska ske med hjälp av entreprenadsstaket och placeras minst 2 meter från installationsytans ytterkant. Materialet för installation ska placeras max 2 meter from installationsytan.

Köparen ska även ombesörja att installationsområdet vid behov bevakas efter installationsavslut, ca 48 timmar. Svart kulör på topplagret är återvunnet gummi från bilindustrin, t.ex. från vindrutetorkare. Därför kan det färga av sig på kläder samt får en sämre sammansättning än färgat granulat, varför färgat topplager (ej svart kulör) rekommenderas till de mest trafikerade ytorna, dvs där slitaget är mest, t.ex. vid slutet av en rutsch och under gungor.

4. Tillkommande villkor vid anläggning av Konstgräs

Dessa särskilda villkor gäller vid leverans och installation av konstgräs som utförts av Leverantören.

4.1 Pris

Priser på konstgräs är angivna exkl. kantavgränsning, bottenuppbyggnad och avfallshantering.

Eventuella tilläggsarbeten beställda av köparen debiteras med 680 kr/timme och installatör.

Pris för installation av konstgräs förutsätter rena ytor fria från staket eller likvärdigt som fördröjer installationen. Vid sådan fördröjning debiteras köparen för det merarbete som uppstår med 680 kr/timme och installatör. Mellan V44 och V14 tillkommer ett vintertillägg om 15% på den del av orderbeloppet som avser konstgräs.

Om underlaget inte är färdigt eller installationen av någon annan anledning som beror på köparen inte kan påbörjas när installationsteamet är på plats förbehåller sig Leverantören rätten att fakturera en stilleståndsavgift på 16 250 kr/dag exkl. moms.

4.2 Beställd mängd och tjocklek

Köparen ansvarar för att mängd konstgräs och fallskyddspad överensstämmer med den tänkta användningen. Om förändringar på installationsytan uppstår är det köparens ansvar att mängd & tjocklek på konstgräs och fallskyddspad kompletteras genom att köparen kontaktar Leverantören.

4.3 Underlag

Köparen ska utforma och förbereda underlaget enligt särskilda anvisningar från Leverantören. Ytan kontrolleras av installatörer i samband med utförande av installation av konstgräs.

Köpare ansvarar för att det finns en färdigställd och kompakterad grusbädd med ett ytlager av 15 mm stenmjöl och med jämnhet på minimum 8 mm på en 4 meters rätskiva.

Eventuell justering av underlaget som utförs av Leverantörens installatörer, alternativt väntetid för Leverantörens installatörer i väntan på färdigställande debiteras köparen á 680 kr/timme och installatör.

4.4 Kantavgränsning

Området där konstgräs ska installeras ska vara avgränsat med en fördefinierad kantavgränsning. Köparen av ansvarar för att informera Leverantören i samband med orderläggning vilken typ av kantavgränsning som används. Kompan kan bistå köparen med information om olika alternativ.

4.5 Installation

Läggning av konstgräs kan endast utföras vid torr väderlek och i en temperatur av minst +8 grader, för att det ska vara möjligt att få ner sandfyllningen i gräset. Leverantören förbehåller sig därför rätten att, när som helst, skjuta upp installationen om väderförhållandena är sådana att Leverantören anser att det inte är lämpligt att genomföra installationen.

Köparen ansvarar för att hjullastare (Volvo L50 med kranarm eller likvärdig) utan förare finns tillgänglig under installationsdagarna. Köparen ombesörjer att allt material kommer fram till installationsområdet.

4.6 Garanti

Leverantören ger 5 års materialgaranti och 2 år på entreprenaden.

4.7 Övrigt

Köparen ska ombesörja att installationsområdet är inhägnat under installationen. Avspärrning ska ske med hjälp av entreprenadsstaket. Köparen ansvarar för avspärrningar av installationsområdet följer tillämpliga regler, t.ex. vid rondeller och högre trafikerade områden.