Hur barn utvecklas av lek

Utvecklingsfaktorn

Lek och utveckling är sammanflätade. Leken är ett av sju emotionella system i den mänskliga hjärnan och är därmed lika viktig som andra mänskliga känslomässiga instinkter som lycka, rädsla och kärlek. Det finns bevis för att leken, förutom att den är väldigt rolig, är grundläggande för alla områden av barns utveckling. Barns fysiska, socioemotionella, kognitiva och kreativa förmågor – de utvecklas alla genom lek. KOMPAN Play Institute söker ständigt efter nya roliga sätt att skapa lekvärde på lekplatser och därigenom stödja barns utveckling genom lek.

Lekplatser och barns utveckling har sina rötter i fysisk, improviserad lek. Men lekmotivation och fantastiska lekplatser bygger också på rollek, dramatisk lek, utforskande sand- och vattenlek samt mycket mer. Olika åldersgrupper har specifika lekpreferenser och behov. KOMPAN Play Institute lägger därför vikt på åldersanpassning vid utformningen av enskild utrustning och dess placering.

Utomhuslek, nyckeln till mer fysisk aktivitet på förskolor

Denna studie visar att förskolebarn som tillbringar majoriteten av tiden utomhus på en välplanerad aktivitetsyta har 35 % högre fysisk aktivitet än barn på andra förskolor i studien.

Världshälsoorganisationen rekommenderar att alla barn och ungdomar bör delta i måttlig till intensiv fysisk aktivitet under minst 60 minuter per dag. Denna studie syftade till att undersöka nivån av fysisk aktivitet bland 3- till 6-åringar under deras tid på förskolan.

En slutsats var att fri utomhuslek på välplanerade lekplatser är avgörande för att positivt påverka och förbättra den fysiska aktivitetsnivån hos förskolebarn.

Gå till white paper

Video: Hur lek hjälper barn att utvecklas

Hur barn utvecklas av lek

Energiförbrukning på en KOMPAN-lekplats för skolbarn

KOMPAN Play Institutes forskning visar att barn förbränner två tredjedelar av de rekommenderade dagliga 150 kalorierna under 30 minuters fri lek på en lekplats.

I Surgeon Generals rapport om fysisk aktivitet och hälsa föreslås att alla bör förbränna 150 kalorier per dag för att bibehålla en hälsosam kroppssammansättning av ben, muskler och fettvävnad. Många barn uppnår inte denna energibalans.

Därför har KOMPAN Play Institute och University of Southern Denmark undersökt hur många kalorier barn i skolåldern förbränner när de ägnar sig åt 30 minuters fri lek med KOMPANs lekredskap. Studien visar att barn i tredje klass till och med förbränner mer än de rekommenderade 150 kalorierna vid 30 minuters lek på en lekplats.

Lekvärde - Lekplatsutrustningens betydelse

KOMPAN Play Institutes forskning visar att lekplatsutrustning gynnar förskolebarns utveckling.

Områden som social, kognitiv och språklig utveckling står sällan i centrum för lekplatsforskningen. Just därför ville KOMPAN Play Institute undersöka i vilken utsträckning lekställningar med ett brett utbud av aktivitetspaneler påverkar dessa viktiga utvecklingsområden.

Resultatet visade att lekpaneler erbjuder massvis med extra lekvärde och kan användas för att främja barns socioemotionella och kognitiva utveckling. Läs KOMPAN Play Institutes vidare slutsatser för att få reda på vilken typ av lekutrustning pedagoger och parkplanerare bör investera i för just sina användargrupper – och varför.

Våra kompetenser

Lekplatsdesign

inclusive play reference image

Inkluderande lek