MSC5424

Lilla slottet med två torn

Genom lek lär sig små barn om världen runt omkring. När barnen leker testar de nya färdigheter, upptäcker sin fantasi och kreativitet och utvecklar kunskap kring relationer med andra människor. KOMPAN Småbarn Multiplay är designat för att hjälpa småbarn att upptäcka och hitta sin plats i världen. Multiplay strukturerna stimulerar utvecklingen av viktiga färdigheter. Platser som barnen kan identifiera sig med (hus och hem) skapar en känsla av tillhörighet. De högre lekhusen fungerar både som fysiska klätterutmaningar och har även lugna utrymmen för att pausa och umgås.