Lekplatstjänster

Besiktning av lekplatser

två flickor klättrar på lekredskap i en park

Vad är en säkerhetsbesiktning av lekplatser?

En lekplatsbesiktning är en säkerhetskontroll av lekplatser som utförs av certifierade besiktningsmän för att garantera barnens säkerhet och efterlevnad av svenska säkerhetskrav.

Lekplatsbesiktningar ger föräldrar och vårdnadshavare sinnesro, eftersom de då vet att de lekplatser som deras barn vistas på regelbundet utvärderas och underhålls enligt högsta möjliga säkerhets- och kvalitetsstandard.

En lekplatsbesiktning är en viktig förebyggande åtgärd som bidrar till att upprätthålla den övergripande säkerheten på lekplatser. Genom noggrann och regelbunden säkerhetstillsyn av lekplatser som utförs av certifierade experter kontrolleras varje del av lekutrustningen mot stränga säkerhetsstandarder. Detta minskar effektivt risken för olyckor.

Förbättrad säkerhet på lekplatser

Att besikta lekplatser regelbundet är avgörande för att säkerställa att utrustningen är i toppskick och uppfyller säkerhetskraven. Detta proaktiva tillvägagångssätt bidrar till att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och förhindrar potentiella faror.

Konsumentverket rapporterar att cirka 50 000 barn per år söker läkarvård/tandvård för lekplatsolyckor i Sverige. Konsumentverket betonar därför vikten av fler regelbundna lekplatsbesiktningar och åtgärder av säkerhetsrisker.

Genom detaljerad kontroll av lekutrustningens skick och efterlevnad av säkerhetsbestämmelser kan en certifierad besiktningsman av lekplatser effektivt identifiera och åtgärda risker. Detta förbättrar säkerheten och den övergripande upplevelsen för alla barn.

Boka en certifierad lekplatsbesiktning

Typer av olycksfall på lekplatser

Certifierad lekplatsbesiktning och korrigerande åtgärder är grunden för att garantera säkra lekplatser som berikar samhällen och erbjuder säker, kvalitativ lek.

Nedan kan du se de vanligaste orakerna till lekplatsrelaterade skador:

  • Fall: 44%

  • Utrustningsrelaterade: 23%

  • Oavsiktlig händelse: 8%

  • Kollision: 7%

  • Fastklämning: 7%

  • Annat: 11%

O'Brien, C. W. (2009). Injuries and Investigated Deaths Associated with Playground Equipment, 2001-2008 (Vol. 280, s. 24). Bethesda, MD. doi:10.1111/febs.12425

En pojke och en flicka har roligt på en snurrande lekplatsutrustning

Efterlevnad av säkerhetsstandarder

Bästa praxis för säkerhet på lekplatser inkluderar:

Rutinmässig visuell tillsyn: Systematisk granskning av alla lekplatselement mot gällande säkerhetsföreskrifter. Skyltar med telefonnummer till felanmälan på lekplatsen är ett smart sätt att involvera användarna och på så sätt tidigt bli varse om fel.

Underhåll och reparation: Identifiera och schemalägg nödvändigt underhåll eller reparation för att upprätthålla säkerheten.

Tillgänglighet: Se till att lekplatsen är tillgänglig för och inkluderar barn med alla förmågor. Läs mer om inkluderande lekplatsdesign här.

Dokumentation: För detaljerade besiktningsprotokoll för att dokumentera efterlevnad och underlätta framtida revisioner.

Följ lokala säkerhetsstandarder: Säkerställ att den europeiska säkerhetsstandarden för lekplatser, EN1176, följs. Regelbunden lekplatsbesiktning skyddar mot potentiella faror. Att följa riktlinjer är inte statiskt, utan utvecklas i takt med att säkerhetsprotokoll och standarder uppdateras.

Hur ofta ska lekplatser besiktas?

Besiktning av lekplatser omfattar olika nivåer av kontroller som sträcker sig från daglig visuell tillsyn till detaljerad årlig lekplatsbesiktning. Rutinkontroller, funktionskontroller och årliga utvärderingar bör planeras in metodiskt för att minska riskerna och säkerställa en långsiktig säkerhet på lekplatsen. Varje nivå spelar en avgörande roll: installationsbesiktning görs i nära anslutning till byggandet av nya lekplatser, dagliga inspektioner tar itu med omedelbara problem, medan djupgående årliga granskningar fördjupar sig i strukturell integritet och långsiktig hållbarhet.

Grundlig funktionskontroll bör göras minst en gång i kvartalet, med fokus på slitage som påverkar lekplatsens tillförlitlighet. En mer omfattande årlig besiktning av lekplats utförs av en certifierad besiktningsman av lekplatser som granskar varje aspekt av dess skick med vägledning av den strikta precisionen i säkerhetsstandarderna.

lekplatsinspektörer genomför en säkerhetskontroll på en lekplats

Checklista för rutinmässig tillsyn av lekplatser

Rutinmässiga säkerhetskontroller är viktiga för att identifiera omedelbara faror som kan äventyra barnens säkerhet. Sådan säkerhetstillsyn av lekplatser bör utföras ofta för att minimera potentiella risker. Vi listar de sju viktigaste rutinmässiga säkerhetskontrollerna nedan:

Genomför en visuell undersökning
Undersök lekplatsen efter säkerhetsrisker som krossat glas eller giftiga ämnen.
Utför en kontroll av underlag
Se till att fallunderlaget är väl underhållet och tillräckligt dämpade för att förhindra skador.
Undersök lekplatsutrustningen
Besikta alla lekredskap för att upptäcka tecken på slitage, vandalism eller skador.
Besikta alla fästelement
Kontrollera att alla bultar, skruvar och anslutningar är ordentligt åtdragna och att de inte är korroderade.
Testa utrustningens stabilitet
Använd försiktiga krafter på gungor, rutschkanor och andra konstruktioner för att testa deras stabilitet.
Bedömning av risk att fastna
Kontrollera att det inte finns några springor eller utskjutande delar där barnkläder eller lemmar kan fastna.
Garantera fri uppsikt
Se till att vårdnadshavarna har fri sikt för att effektivt kunna se barn som leker.

Omfattande årlig besiktning av lekplats

Att garantera säkerhet på lekplatser är av största vikt; omfattande årliga revisioner fungerar som kritiska kontrollpunkter. Du kan kontakta din lokala lekplatsexpert om du behöver hjälp med att genomföra en årlig lekplatsinspektion.

Kontakta din lokala lekplatsexpert
Granskning av dokumentation
Sök tidigare besiktningsrapporter och underhållsregister för eventuella kvarstående problem.
Analysera utrustningen noggrant
Utför en detaljerad besiktning av lekredskap för att säkerställa att de är strukturellt solida och uppfyller säkerhetsstandarderna.
Gör besiktning av fallskyddsunderlag
Besikta fallunderlagets skick och säkerhetsöverensstämmelse med SS-EN 1177.
Utvärdera tillgängligheten
Kontrollera att lekplatsen uppfyller alla nödvändiga standarder för inkludering och tillgänglighet.
Identifiera risker
Sök aktivt efter och dokumentera potentiella säkerhetsrisker.
Utarbeta en handlingsplan
Formulera en övergripande strategi för att hantera identifierade säkerhetsproblem och förbättra den övergripande säkerheten.

Fördelar med att anlita en certifierad lekplatsbesiktningsman

Säkerheten på lekplatser är avgörande, och en viktig del av detta är att upptäcka vanliga faror. Det kan handla om allt från utstickande bultar och instabila plattformar till sliten utrustning och bristfälligt fallunderlag. Sådana problem kan leda till fastklämning, fall eller andra allvarliga skador.

Att boka en certifierad lekplatsbesiktning kan avsevärt förbättra både säkerheten och livslängden för lekplatser. Dessa experter använder sin specialkunskap för att uppfylla gällande säkerhetskrav för lekplatser och upptäcka potentiella risker tidigt. Deras insikter hjälper också till att styra pågående underhållsinsatser, vilket kan förlänga livslängden på lekplatsutrustning och anpassa säkerhetsåtgärderna till nya sätt att leka samt innovationer inom lekutrustning.

Slitage på utrustning

Med tiden försämras komponenter i lekredskap oundvikligen på grund av exponering för miljöförhållanden och upprepad användning. Denna nedbrytning påverkar utrustningens strukturella integritet och säkerhet.

Material, beläggningar och fästelement utsätts för belastningar och försämras under ytan på ett sätt som inte alltid är synligt. Proaktiva underhållsscheman som skapas utifrån regelbundna säkerhetskontroller av lekplatser kan identifiera problemområden. Genom att prioritera dessa områden för reparation eller utbyte minimerar man riskerna och förlänger livslängden på lekplatsens utrustning.

En marknadskontroll av Konsumentverket visade att 30 % av de identifierade säkerhetsriskerna på de kontrollerade lekplatserna berodde på underhållsbrister i lekredskapen.

Besiktning av fallskyddsunderlag

Ytans integritet är en kritisk faktor för säkerheten på lekplatser och har en direkt inverkan på fallskyddets prestanda. Nedbrytning på grund av väder och fysiskt slitage kan äventyra effektiviteten hos dessa säkerhetsytor, vilket gör att noggrann tillsyn krävs.

Ytorna runt lekredskap måste uppfylla EN1177-standarden för stötdämpande underlag. Med tiden kan till och med underlag av högsta kvalitet försämras, vilket innebär att barn utsätts för större skaderisker. Omfattande inspektioner bedömer det aktuella tillståndet för fallskyddsunderlaget och jämför det med riktmärkena i standarden för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad.

Rekommendationer från experter

Det är absolut nödvändigt att genomföra regelbundna lekplatsbesiktningar för att förebygga oförutsedda risker. Denna disciplinerade, framåtblickande strategi säkerställer lekplatsens integritet, vilket vinner användarnas förtroende.

Att strikt följa Plan- och byggnadslagen som hänvisar till Europastandarden är inte förhandlingsbart när det gäller säkerhet på lekplatser. Dessa regler för lekplatser gäller samfälligheter, kommuner, skolor och andra fastighetsägare. Dessa ansvarar även för att säkerheten upprätthålls.

Det är av största vikt att välja certifierade yrkesmän som är skickliga på att identifiera både uppenbara och dolda faror (som ofta inte upptäcks av ett otränat öga).

Effektiv riskhantering omfattar även omfattande dokumentation av inspektionsresultaten, vilket är nödvändigt för att bekräfta efterlevnaden och informera allmänheten om pågående underhållsinsatser.

Regelbundet underhåll och modernisering

Regelbundet underhåll är avgörande för att säkerställa en lång livslängd för lekplatsens komponenter.

Med tiden är slitage på utrustningen oundvikligt, vilket leder till behov av regelbundna kontroller, renovering och eventuell eftermontering för att upprätthålla säkerhetsstandarder och lekplatsens estetiska tilltal. Läs mer om reservdelar till lekplatser.

Dessutom är uppgraderingar och modernisering viktiga för att anpassa sig till nya säkerhetsriktlinjer. Detta kan innefatta integrering av avancerade material som ger ökad hållbarhet och förbättrad överensstämmelse med gällande säkerhetsparametrar men även ser till att utrustning lever upp till de nya kraven om tillgänglighet och inkludering.

Regelbunden besiktning av lekplatser är därför oumbärliga. De säkerställer att utrustningen förblir i bästa skick och att vårt åtagande för barns säkerhet inte äventyras.

Hur kan jag se till att min lekplats är säker?

Det är viktigt att se till att du tillhandahåller en säker lekplats. Genom att följa några viktiga riktlinjer kan du vara säker på att följa säkerhetskraven för lekplatser och därmed skapa en säker miljö där barnen kan leka och utforska.

Först och främst är det viktigt att välja lekredskap som uppfyller säkerkrav för lekplatser. Leta efter utrustning som är certifierad av välrenommerade organisationer, till exempel TÜV Süd som certifierar all KOMPANs utrustning, vilket garanterar att den har testats för säkerhet och hållbarhet.

Regelbundet underhåll av lekplatser är avgörande för att hålla dem säkra. Gör en säkerhetsgranskning minst en gång per år, eller ännu oftare, för att upptäcka tecken på slitage, t.ex. lösa bultar eller spruckna ytor. Eventuella problem bör omedelbart åtgärdas och repareras för att förhindra olyckor. Plan- och bygglagen kräver att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas

Förutom underhåll är det lagkrav på att tillhandahålla en mjuk och stötabsorberande yta under lekredskapen. Material som gummiasfalt, träflis och konstgräs dämpar fall och minskar risken för allvarliga skador.

Dessutom kan installation av lämpliga säkerhetsfunktioner, t.ex. inspringningsskydd, skyddsräcken, ledstänger och barriärer, bidra till att förhindra fall och säkerställa övergripande säkerhet på lekplatser.

Det är också viktigt att fastställa tydliga regler och riktlinjer för hur lekplatsen får användas. Utbilda barn och vårdnadshavare om hur man leker säkert, inklusive begrepp som att dela utrustning, turtagning och att vara uppmärksam på andra. Detta kan göras med hjälp av skyltar eller signalspråk i fallunderlaget,

Kom ihåg att säkerheten på din lekplats är ett gemensamt ansvar. Genom att vidta dessa åtgärder kan du skapa en trevlig och säker lekplats där barnen kan ge sig ut på otaliga äventyr samtidigt som du minimerar risken för skador.

Söker du en expert på lekplatsbesiktning?

På KOMPAN utför vi alla underhålls- och besiktningstjänster du behöver för din lekplats. Vårt team av experter berättar gärna om våra olika servicealternativ. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi snart till dig.