Lasten kehitys ja leikki

Kehitystekijä

Leikki ja kasvaminen liittyvät vahvasti toisiinsa. Leikki on yksi ihmisen aivojen seitsemästä tunnejärjestelmästä ja on verrattavissa muihin ihmisen tunnevaistoihin, kuten onnellisuuteen, pelkoon tai rakkauteen. Lasten fyysistä, sosiaalista, emotionaalista, kognitiivista ja luovaa kehitystä ei ainoastaan tueta leikin avulla, vaan ne kehittyvät leikin kautta. On olemassa näyttöä siitä, että leikkiminen on hauskanpidon lisäksi keskeistä kaikilla lapsen kehityksen osa-alueilla. KOMPAN Play Institute etsii jatkuvasti uusia leikkisiä tapoja tuoda leikkiarvoa leikkikentille ja tukea lapsen kehitystä leikin avulla. Leikkipuistoissa tapahtuva leikki ja lapsen kehitys perustuu perinteisesti fyysiseen leikkiin, hauskaan temmellysleikkiin. Mutta leikkimotivaatio ja upeat leikkikentät perustuvat myös teeskentelyleikkiin, esittävään leikkiin, tutkivaan hiekka- ja vesileikkiin ja moniin muihin leikkeihin. Eri ikäryhmillä on erilaiset toiveet ja tarpeet leikin suhteen. KOMPAN Play Institute ottaa ikäryhmän huomioon yksittäisten välineiden suunnittelussa ja sijoittelussa. 

Ulkoleikit avainasemassa liikunnan lisäämiseen päiväkodeissa

Tämä tutkimus osoittaa, että sellaisten esikoulujen lapsilla, joissa lapset viettävät suurimman osan ajastaan ulkona hyvin suunnitellulla toiminta-alueella, fyysisen aktiivisuuden taso on 35 % korkeampi kuin muiden tutkimuksessa olleiden esikoulujen lapsilla.

Maailman terveysjärjestö suosittelee, että lapsille ja nuorille tulisi kertyä reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 3–6-vuotiaiden fyysisen aktiivisuuden tasoa esikoulussa vietetyn ajan aikana.

Vapaa ulkoilu hyvin suunnitelluilla leikkipaikoilla on avainasemassa esikoululaisten fyysiseen aktiivisuustasoon vaikuttamisessa ja parantamisessa .

Siirry tutkimusjulkaisuun

Video: Miten leikki tukee lasten kehitystä

Lasten kehitys ja leikki

Energiankulutus kouluikäisten KOMPAN-leikkipaikalla

Tämä KOMPAN Play Instituten tutkimus osoittaa, että lapset kuluttavat kaksi kolmasosaa suositellusta 150 kalorista 30 minuutin leikkipuistossa tapahtuvan leikin aikana.

Lääkintäviranomaisten fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä koskevassa raportissa suositellaan, että kaikkien tulisi kuluttaa 150 kaloria energiaa päivässä, jotta luiden, lihasten ja rasvakudoksen terveellinen koostumus säilyisi. Tämä energiankulutus ei ole tasapainossa monilla lapsilla.

Tästä syystä KOMPAN Play Institute ja Etelä-Tanskan yliopisto alkoivat tutkia, kuinka paljon kaloreita kouluikäiset lapset kuluttavat, kun he leikkivät 30 minuuttia vapaasti KOMPAN-leikkivälineillä. Tämä tutkimus osoittaa, että 3.-luokkalaiset kuluttavat yli 150 kaloria 30 minuutin leikkipuistossa tapahtuvan leikin aikana.

Leikkiarvo – leikkipuistovälineiden vaikutus

KOMPAN Play Instituten tutkimus osoittaa, että leikkipuistovälineet vaikuttavat esikoululaisten kehitykseen myönteisesti.

Tärkeät kehitysalueet, kuten sosiaalinen, kognitiivinen ja kielellinen kehitys, eivät ole tavanomaisesti huomion keskipisteenä leikkikenttätutkimuksessa. Niinpä KOMPAN Play Institute ryhtyi tutkimaan, missä määrin leikkirakenteet, joissa on monenlaisia aktiviteettipaneeleja, vaikuttavat näihin tärkeisiin kehitysalueisiin.

Leikkipaneelit tarjoavat lisäarvoa leikkiin ja niitä voidaan käyttää edistämään lasten sosiaalis-emotionaalista ja kognitiivista kehitystä. Lue KOMPAN Play Instituten havainnot saadaksesi lisätietoa siitä, minkälaisiin leikkipuistovälineisiin opettajien ja puistosuunnittelijoiden tulisi investoida tiettyjä käyttäjäryhmiä ajatellen ja miksi.

Osaamisemme

Leikkivälineiden suunnittelu

inclusive play reference image

Esteetön leikki