Yleiset toimitusehdot

1. Yleistä

Nämä ehdot koskevat KOMPAN Suomi Oy:tä, myöhemmin tekstissä Kompan. Termillä ostaja näissä ehdoissa viitataan kulloinkin kyseessä olevaan asiakkaaseen, joka tuotteet ja/tai palvelun tilaa. 

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan sellaisten tuotteiden toimituksiin, jotka Kompan on toimittanut ja/tai asentanut, sekä toimitukseen ja asennukseen liittyviin töihin, ellei yksittäisen ostajan kanssa ole erikseen muuta sovittu. 

Kaikki painoa, mittoja ja laatua koskevat tiedot sekä tekniset ja muut tiedot, jotka ilmenevät Kompanin tuotekuvastoista, esitteistä ja muusta mainos- ja tiedotusmateriaalista, ovat suuntaa antavia ja sitovia vain, mikäli ne nimenomaisesti sisältyvät osapuolten väliseen kirjalliseen sopi- mukseen. Kompanilla on oikeus muuttaa tietoja, jos voimassa olevien määräysten ja lakien, mukaan lukien EU:n säännösten, noudattaminen sitä edellyttää tai jos eroavuudet ovat vain vähäisiä. 

2. Tarjous, tilaus ja tilausvahvistus

Kompanin ja ostajan välinen sopimus solmitaan, kun Kompan vahvistaa ostajan tilauksen kirjallisesti (tilausvahvistus). Kompanin tarjoukset, jotka se esittää ennen asiakkaan tilausta ja omaa tilausvahvistustaan, eivät ole Kompania sitovia, mikäli esimerkiksi asiakkaan maksukyvyssä tapahtuisi olennaisia muutoksia. 

3. Hinnat

Hinnat ilmoitetaan euroina ilman arvonlisäveroa. 

4. Maksaminen

Maksuaika on 10 päivää, ellei toisin ole sovittu. Ennakkomaksua sovelletaan tapauskohtaisesti kokonaan tai osittain. Kompanilla on oikeus laskuttaa osa tilauksesta erikseen. Esimerkiksi toimitetut tuotteet ja tehty kokoonpano- ja asennustyö voidaan laskuttaa erikseen. 

Ostajalla ei ole oikeutta pidättäytyä laskun maksamisesta. Ostaja sitoutuu maksamaan Kompanin laskun kokonaisuudessaan ilman pidätyksiä, vähennyksiä tai kuittauksia. 

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyneelle maksulle viivästyskorkoa ilman eri ilmoitusta Kompanin kulloinkin soveltaman viivästyskorkokannan mukaisesti. 

5. Toimitusehdot – Yleistä

Tuotteiden toimituslauseke on CIP, ellei toisin sovittu. Toimittaja huolehtii rahdista ja vakuutuksesta kunnes tuotteet on toimitettu ostajan toimitusosoitteeseen tilausvahvistuksen mukaisesti. Kun on kyse suuremmista toimituksista, kuten monikentistä, esiasennetuista kiipeilytelineistä tai puisto- ja leikkikenttävälineistä, jotka vaativat sivusta purkamisen, ostajan on itse oltava vastaanottamassa lähetystä trukin tai joissakin tapauksissa nosturin avulla. Muutoin lastin purkamisesta ja muista tarvittavista toimista veloitetaan erikseen. 

6. Toimitusaika

Toimitusaika on 2–8 viikkoa sen mukaan, onko tuotteita varastossa vai valmistetaanko ne tilauksen jälkeen. Tilausvahvistuksessa mainitaan toimituksen lähetyspäivä ja viikko, jonka aikana tuotteet toimitetaan asiakkaalle. 

7. Toimituksen ja asennuksen viivästyminen

Katso asennusehdot erillisestä asiakirjasta, joka toimitetaan tarvittaessa. 

Ostaja vastaa itse toimitettujen tuotteiden kokoonpanosta ja asennuksesta, ellei toisin ole sovittu. 

Toimitus- tai asennusajan viivästymistä enintään 14 päivällä pidetään oikea-aikaisena toimituksena/luovutuksena, eikä ostajalla ole sen perusteella oikeutta vaatia korvauksia Kompanilta. 

Kompan ei vastaa viivästyksistä, jotka johtuvat ostajasta, esimerkiksi jos ostaja ei ole valmistellut asennuspaikkaa tai saanut tietoa toimituksesta. 

8. Toimituspäivämäärän muuttaminen

Jos ostaja haluaa siirtää toimituspäivämäärää myöhemmäksi, kun sovittuun toimitukseen on aikaa alle viikko, tämä edellyttää, että Kompan hyväksyy uuden toimituspäivämäärän ja että ostaja maksaa kaikki toimitusajankohdan siirtämisestä aiheutuvat kulut. Kulut selvitetään tapauskohtaisesti ja niihin lisätään 50 € hallinnointikulu. 

9. Peruutukset

Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta ilman Kompanin suostumusta. 

10. Omistusoikeuden pidättäminen

Tuotteet pysyvät Kompanin omistuksessa siihen asti, kunnes Kompanin koko toimituksesta laskuttama kauppahinta ja mahdollisesti kertynyt korko on maksettu kokonaisuudessaan. Niin kauan kuin koko Kompanin vaatimaa maksua ei ole suoritettu ostajalla ei ole oikeutta sisällyttää myytyjä tuotteita kiinteään omaisuuteensa esimerkiksi valamalla niitä kiinni maahan eikä myöskään myydä tuotteita eteenpäin toiselle asiakkaalle. 

11. Ostajan tarkastusvelvollisuus ja korvausvaatimukset

On ostajan vastuulla tarkastaa Kompanin toimittamat tuotteet heti toimituksen jälkeen saman päivän aikana. Jos Kompan on ottanut tehtäväkseen tuotteiden kokoonpanon ja asennuksen, ostajan on tarkastettava tuotteet heti saman päivän aikana, kun Kompan on ilmoittanut, että asennus on valmis. 

Ostajan on ilmoitettava mahdollisista eroavuuksista merkitsemällä ne kuljettajan rahtikirjaan ennen sen allekirjoittamista / tuotteiden vastaanottamista. 

Jos ostaja haluaa tehdä valituksen viasta, ostajan on heti vian havaitsemisen jälkeen – mutta kuitenkin aina voimassa olevan takuuajan sisällä – ilmoitettava tästä Kompanille kirjallisesti sekä kerrottava, millaisesta viasta on kyse. Jos ostaja ei tee valitusta ennen edellä mainitun aikarajan umpeutumista, ostaja menettää oikeuden vaatia korvausta viasta. 

Valituksen tekeminen osatoimituksesta ei anna ostajalle oikeutta peruuttaa muita osatoimituksia. 

Kompan vastaa vioista, jotka johtuvat rakenteellisista puutteista tai materiaali- tai työvirheistä. Kompan voi oman valintansa mukaan joko korjata vian tai lähettää uuden varaosan maksutta. Jos Kompan ei korjaa vikaa kohtuullisessa ajassa ostajan tekemän valituksen jälkeen, ostaja voi vaatia hyvitystä kauppahinnasta tai korvausta sillä edellytyksellä, että kyseessä on vika, joka johtuu yllämainituista rakenteellisista puutteista tai materiaali- tai työvirheistä ja vastuunrajoituskohdassa esitetyt rajoitukset on otettu huomioon. 

Kompan ei vastaa vioista tai puutteista, jotka johtuvat (jonkun muun tahon kuin Kompanin tekemästä) virheellisestä asennuksesta ja/tai kolmannen osapuolen myytyyn tuotteeseen tekemistä muutoksista, puutteellisesta kunnossapidosta, luonnollisesta kulumisesta, metalliosien pinnan ruostumisesta, pinnan värjäytymisestä tai vastaavista kosmeettisista haitoista, vahingonteoista, virheellisestä tai varomattomasta käsittelystä, ylikuormituksesta, epätavallisista käyttötavoista tai muista ostajaan liittyvistä syistä. 

12. Takuut

Tavaramerkkien tuotteisiin sovelletaan erillisiä takuuaikoja kunkin vuoden tuotekuvaston ja/tai kotisivun tietojen mukaisesti. Ellei toisin mainita, takuuaika lasketaan alkavaksi tuotteen toimituksesta.

13. Ylivoimainen este

Jos Kompan ei kykene täyttämään osapuolten välisen sopimuksen (mukaan lukien näiden yleisten ehtojen) mukaisia velvoitteitaan johtuen siitä riippumattomista seikoista, kuten työmarkkinakiistoista, tulipalosta, sodasta, tulvasta, kovista pakkasista, roudasta tai vastaavista olosuhteista, huomattavista laitevahingoista, tuontikiellosta, toimituskatkoista tai muista ylivoimaisista esteistä, suoritusajankohta voidaan siirtää myöhemmäksi ja Kompan vapautuu tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnin muista seuraksista. Jos Kompan vaatii vapautusta jostakin edellä mainitusta syystä, sen on ilmoitettava tästä ostajalle viipymättä.

14. Vastuunrajoitus

Kompanin vastuu ostajaa kohtaan rajoittuu kaikissa tilanteissa korkeintaan siitä toimituksesta laskutettuun summaan, johon Kompanin vastuu perustuu. 

Kompan ei ole vastuussa seisokeista, tulonmenetyksistä tai muista epäsuorista tappioista, jotka johtuvat viivästyksistä tai myydyissä tuotteissa tai tehdyssä työssä ilmenneistä virheistä tai puutteista. 

Kompanin tuotevastuuseen sovelletaan tässä kohdassa esitettyjä vastuunrajoituksia, ja lisäksi vastuun kesto on rajattu kahteen vuoteen toimituksesta tai vastaanotosta sikäli kuin Suomen lainsäädäntö ei muuta velvoita.

15. Kompan-konsernin tietosuojaehdot

Myyjä ja Asiakas toimivat kumpikin itsenäisinä rekisterinpitäjinä suhteessa henkilötietoihin, joita kerätään ja käsitellään näiden yleisten ehtojen puitteissa, kun osapuolet käyvät kauppaa tai toteuttavat velvoitteitaan. 

 Kummankin osapuolen on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja -määräyksiä, kun ne toteuttavat velvoitteitaan näiden yleisten ehtojen puitteissa.  

 Tiedot Myyjän tavasta käsitellä henkilötietoja löytyvät KOMPANin tietosuojakäytännöstä, joka on osoitteessa www.kompan.fi. 

16. Ostajan sopimusrikkomukset

Jos ostaja ei täytä osapuolten välisen sopimuksen (mukaan lukien näiden yleisten ehtojen) mukaisia velvoitteitaan, Kompanilla on oikeus keskeyttää muut toimitukset, lopettaa mahdollisesti aloitetut työt sekä muutoin vaatia korvausta kauppalain määräysten mukaisesti. 

17. Sovellettava laki

Näihin yleisiin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 

18. Oikeuspaikka

Näistä yleisistä toimitusehdoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, erimielisyydet ratkaistaan Kompanin kotipaikan alioikeudessa. 

19. Pätemättömät ehdot

Jos jokin näiden yleisten toimitusehtojen ehto on pätemätön, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, se jätetään tehottomana huomioon ottamatta eikä se vaikuta näiden toimitusehtojen muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.