Terms & Conditions

1. Aplikacja

Niniejsze standardowe warunki sprzedaży ("SWS") regulują wszelkie propozycje sprzedaży KOMPAN, Inc. ("KOMPAN"), oferty sprzedaży lub inne oferty ("Propozycje Sprzedaży") dotyczące sprzedaży i dostarczenia przez KOMPAN klientowi ("Klient") towarów i usług KOMPAN (zwanych dalej "Produktami") oraz montażu i instalacji Produktów przez KOMPAN lub niezależnych wykonawców wyznaczonych przez KOMPAN do wykonania takiego montażu i/lub instalacji ("Usługi") opisanych w Propozycji Sprzedaży, która znajduje się na pierwszej stronie niniejszego dokumentu lub w Propozycji Sprzedaży, która zawiera niniejsze SWS jako załącznik, odniesienie do kopii SWS na stronie internetowej KOMPAN pod adresem www. kompan.com, lub poprzez dostarczenie ich kopii Klientowi.

2. Akceptacja

KOMPAN nie będzie związany niniejszą Propozycją Sprzedaży, dopóki upoważniony przedstawiciel Klienta nie zaakceptuje bezwarunkowo Propozycji Sprzedaży oraz niniejszych SWS poprzez podpisanie i odesłanie do KOMPAN potwierdzenia Propozycji Sprzedaży. Takie potwierdzenie powinno być otrzymane przez KOMPAN w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych od daty Propozycji Sprzedaży, chyba że Propozycja Sprzedaży stanowi wiążącą ofertę, w którym to przypadku potwierdzenie powinno być otrzymane przez KOMPAN w ciągu sześćdziesięciu (60) dni. Przyjęcie przez Klienta Propozycji Sprzedaży jest jednoznacznie ograniczone do warunków zawartych w niniejszym dokumencie i żadne dodatkowe lub inne warunki nie będą wiążące dla KOMPAN, chyba że KOMPAN wyrazi na nie zgodę na piśmie w załączonej Propozycji Sprzedaży lub w późniejszej pisemnej umowie. KOMPAN niniejszym sprzeciwia się i odrzuca wszelkie inne lub dodatkowe warunki proponowane przez Klienta w zamówieniu zakupu lub w inny sposób, chyba że KOMPAN wyraźnie wyrazi na to zgodę pisemnie. Rozpoczęcie jakiejkolwiek pracy lub dostawy zgodnie z Propozycją Sprzedaży, w przypadku braku pisemnej akceptacji, będzie uważane za bezwarunkową akceptację tych warunków przez Klienta.

3. Konflikty

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w załączonej Propozycji Sprzedaży a niniejszymi SWS, pierwszeństwo mają poszczególne postanowienia zawarte w Propozycji Sprzedaży.

4. Ograniczenie uprawnień

Pracownicy KOMPAN lub agenci działający przypuszczalnie w imieniu KOMPAN nie są upoważnieni do ustnego (a) zmieniania, modyfikowania lub uchylania w sposób wyraźny lub domniemany któregokolwiek z niniejszych warunków lub do składania jakichkolwiek ustnych oświadczeń dotyczących ich skutków; lub (b) udzielania porad Klientom w zakresie przydatności Produktów i jednostek KOMPAN do jakiejkolwiek konkretnej sytuacji lub celu. Zaleca się, aby wszyscy Klienci poszukujący takich porad zapoznali się z materiałami publikowanymi przez KOMPAN.

5. Cena i płatność

A. Cena

Ceny Produktów i/lub Usług są cenami określonymi w Propozycji Sprzedaży lub, jeśli nie są odzwierciedlone w Propozycji Sprzedaży, są aktualnymi opublikowanymi cenami oferowanymi przez KOMPAN ("Ceny"). Propozycja Sprzedaży wskaże, oprócz Cen, inne opłaty, takie jak koszty transportu, wysyłki i minimalnego ubezpieczenia, do miejsca przeznaczenia uzgodnionego w Propozycji Sprzedaży. O ile nie zostanie to wyraźnie stwierdzone inaczej na piśmie, Ceny w Propozycji Sprzedaży nie zawierają żadnych opłat związanych ze sprzedażą, użytkowaniem lub innymi podatkami lub taryfami. Wszelkie podwyżki tych opłat, które mogą wejść w życie po dacie Propozycji Sprzedaży, obciążają Klienta.

B. Warunki Płatności

O ile wyraźnie nie określono inaczej na piśmie, faktury do zapłaty zostaną wystawione po zaakceptowaniu Propozycji Sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w zaakceptowanej Propozycji Sprzedaży. Jeżeli warunki płatności nie są określone w zaakceptowanej Propozycji Sprzedaży: (i) 50% Ceny będzie płatne przy akceptacji; oraz (ii) pozostała część po wysyłce w przypadku dostawy Produktów lub po zakończeniu Usług w przypadku świadczenia Usług. Płatność całkowitej wartości każdej faktury zostanie dokonana w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

C. Płatność

Płatność za Produkty musi być dokonana i otrzymana przez KOMPAN przed dostawą Produktów do Klienta, chyba że poczyniono specjalne ustalenia na piśmie z KOMPAN. W przypadku dokonania specjalnych uzgodnień dotyczących płatności za Produkty, bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia, nie dopuszcza się żadnych potrąceń lub zatrzymań przez Klienta. W związku z płatnością za Usługi, które są uważane za usługi budowlane podlegające obowiązującym przepisom prawnym wymagającym wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu zakończenia Usług związanych z budową, Klient może zatrzymać takie odpowiednie środki do czasu zakończenia Usług. Odsetki będą naliczane od wszystkich należnych i zaległych kwot w wysokości 1 1/2% miesięcznie lub w wysokości najwyższej stopy dozwolonej przez obowiązujące prawo, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Taki środek zaradczy będzie stanowił dodatek i nie będzie miał wpływu na dalsze odszkodowania oraz wszelkie inne środki zaradcze z tytułu braku płatności, które KOMPAN może zastosować na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

6. Zmiana cen

Z wyjątkiem cen podanych w pisemnej Propozycji Sprzedaży KOMPAN stanowiącej wiążącą ofertę, która będzie obowiązywać przez sześćdziesiąt (60) dni od momentu jej podania, ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, a Klient zapłaci za wszystkie Produkty według cen obowiązujących w dniu wysyłki. Zapłata takich podwyżek musi poprzedzać dostawę, a Klient nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy w jej wyniku.

7. Dostawy

  • W przypadku, gdy terminy dostaw zostały wskazane w Propozycji Sprzedaży, są to wyłącznie terminy szacunkowe. Pomimo, że KOMPAN dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty niezwłocznie, KOMPAN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie (niezależnie od tego, z jakiej przyczyny) lub za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody z niego wynikające. Klientowi nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy z powodu takiego opóźnienia, chyba że zostało to wyraźnie określone w Propozycji Sprzedaży.

  • Dostawa powinna być realizowana do miejsc łatwo dostępnych dla samochodów ciężarowych. KOMPAN zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat za wszelkie specjalne wymagania dotyczące dostawy.

  • Przewoźnik Produktów dostarczy je w miejscu rozsądnie dostępnym dla samochodów ciężarowych. W przypadku, gdy Propozycja Sprzedaży dotyczy wyłącznie Produktów, a nie Usług, Klient będzie odpowiedzialny za rozładunek, ostateczne przemieszczenie, lokalizację i przechowywanie Produktów po ich dostarczeniu. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby rozładunek przez przewoźnika nie był opóźniony. W przypadku opóźnienia rozładunku Produktu, KOMPAN zastrzega sobie prawo do naliczenia odpowiedniej opłaty z tego tytułu. W przypadku, gdy Propozycja Sprzedaży obejmuje Usługi, warunki dostawy takich Usług określone są w punkcie 14.

  • Klient zwolni KOMPAN z odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub opóźnienia pojazdów przewoźnika lub KOMPAN oraz za szkody w mieniu należącym do Klienta lub osób trzecich, które można przypisać dostępowi do terenu Klienta.

  • Dostawa Produktów przez KOMPAN zostanie zaplanowana z Klientem, a KOMPAN i Klient dokonają niezbędnych ustaleń dotyczących dostawy zgodnie z takim harmonogramem. Jeśli dostawa zostanie odwołana lub opóźniona z przyczyn niezależnych od KOMPAN, w tym z powodu braku dostępności lub gotowości Klienta do przyjęcia dostawy zgodnie z harmonogramem, KOMPAN może (i) odebrać Produkty i dostarczyć je ponownie w późniejszym terminie, obciążając Klienta wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z tym (w tym tymczasowym magazynowaniem, przestojem i remobilizacją).

8. Zwroty

O ile nie uzgodniono tego na piśmie, wszystkie zwrócone elementy Produktu będą podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez KOMPAN przed ich przyjęciem i będą skutkowały opłatą za uzupełnienie zapasów w wysokości wszystkich kosztów związanych ze zwrotem, ale nie mniej niż 50% pełnej ceny katalogowej takich zwróconych elementów KOMPAN lub 75% w przypadku elementów wykonanych na zamówienie lub przez osoby trzecie.

9. Ograniczona gwarancja

KOMPAN gwarantuje, że Produkty opisane w niniejszym dokumencie i dostarczone na mocy niniejszej umowy będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych oraz zgodne z opublikowanymi przez KOMPAN specyfikacjami i innymi wyraźnymi gwarancjami określonymi w Karcie Gwarancyjnej dla Produktu (Produktów). Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Produkty zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez KOMPAN oraz były prawidłowo konserwowane zgodnie z Instrukcją konserwacji KOMPAN. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwą pielęgnacją, zaniedbaniem ze strony Klienta lub osób przez niego zaproszonych, normalnym zużyciem, korozją powierzchniową części metalowych, odbarwionymi powierzchniami i innymi kwestiami kosmetycznymi lub awariami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania lub wandalizmu.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do komponentów, które nie są produkowane przez KOMPAN, w odniesieniu do których KOMPAN, w zakresie w jakim jest w stanie, przekaże wszelkie gwarancje udzielone mu przez producenta danego komponentu. KOMPAN gwarantuje również, że wszelkie Usługi zostaną wykonane w sposób dobry i fachowy. Klient zabezpieczy i ochroni KOMPAN przed wszelkimi szkodami, stratami, kosztami, wydatkami, roszczeniami, żądaniami i zobowiązaniami wynikającymi z lub związanymi z użytkowaniem Produktów przez Klienta lub jego zaproszonych gości i/lub wykorzystaniem lub zastosowaniem przez Klienta lub jego przedstawicieli wszelkich informacji ujawnionych lub dostarczonych przez lub w imieniu KOMPAN.

Powyższa ograniczona gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub domniemane, w tym wszelkie domniemane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, z wyjątkiem zakresu, w jakim KOMPAN wyraźnie udziela takiej gwarancji w odrębnym dokumencie podpisanym przez spółkę i jej klienta.

10. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Klient przyjmuje do wiadomości, że KOMPAN nie sprawuje żadnej kontroli nad metodami wyboru, użytkowania, odsprzedaży, instalacji lub konstrukcji produktów sprzedawanych na podstawie niniejszej Umowy, a zatem klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko odpowiedzialności za wynik uzyskany lub bezpieczeństwo jakichkolwiek produktów sprzedawanych na podstawie niniejszej Umowy. W szczególności KOMPAN nie ponosi odpowiedzialności, a Klient to przyjmuje. Wszelkie ryzyko związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i regulacji rządowych oraz wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody, straty lub wydatki, w tym między innymi obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia jakiejkolwiek osoby, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, zaniedbaniu, ścisłej odpowiedzialności deliktowej lub jakakolwiek innej obowiązującej teorii prawnej, wynikającej z wyboru, instalacji, niemożności użycia lub użycia dowolnego produktu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi towarami.

11. Zawiadomienie o roszczeniach

Klient powinien sprawdzić Produkty sprzedawane w ramach niniejszej umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wszelkie roszczenia dotyczące Produktów uszkodzonych w transporcie będą zgłaszane w ciągu dziesięciu (10) dni poprzez pisemne zawiadomienie KOMPAN. Wszelkie roszczenia dotyczące ilości wysłanych Produktów będą zgłaszane w ciągu trzydziestu dni w formie pisemnego powiadomienia KOMPAN. Wszelkie roszczenia inne niż związane z ilością wysłanych Produktów lub uszkodzeniami w transporcie muszą być zgłaszane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. Klient musi zgłosić roszczenia dotyczące wszelkich uszkodzeń, wad lub niezgodności w dostarczonych Produktach w następujący sposób, (a) w przypadku, gdy uszkodzenie, wada lub niezgodność jest widoczna podczas kontroli, dowód odbioru musi być odpowiednio oznaczony pisemnymi szczegółami podpisanymi przez Klienta lub jego upoważnionego przedstawiciela, a także pisemne roszczenie musi być złożone do KOMPAN w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania Produktu, (b) w przypadku, gdy uszkodzenie, wada lub niezgodność nie jest widoczna podczas kontroli, roszczenie musi być złożone na piśmie do KOMPAN w ciągu dziesięciu (10) dni po tym, jak Klient dowiedział się o faktach, na których opiera się takie roszczenie, ale w żadnym wypadku nie później niż sześć tygodni po otrzymaniu Produktów. Pisemne zawiadomienie Klienta o roszczeniu w ramach niniejszej Umowy będzie uznane za niewystarczające i nieskuteczne, chyba że takie zawiadomienie będzie zawierało listę identyfikujących znaków kodowych znajdujących się na zewnątrz kontenera wysyłkowego lub opakowania KOMPAN oraz jeśli Klient nie udzieli KOMPAN pozwolenia na kontrolę takich Produktów. Wszelkie roszczenia, które nie zostaną zgłoszone w terminie i w sposób określony powyżej, zostaną uznane za zrzeczone. Niezależnie od powyższego, wszelkie działania prawne przeciwko KOMPAN odnoszące się do jakichkolwiek Produktów sprzedawanych lub Usług wykonywanych w ramach niniejszej umowy muszą być rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku od otrzymania przez Klienta Produktów sprzedawanych w ramach niniejszej umowy lub zostaną na zawsze przedawnione.

12. Wyłączny środek zaradczy

Wyraźnie ustala się, że wyłącznym środkiem zaradczym Klienta w przypadku naruszenia przez KOMPAN Ograniczonej Gwarancji określonej w niniejszym dokumencie lub w przypadku jakiegokolwiek innego roszczenia opartego na wadzie sprzedanych Produktów będzie, według wyboru KOMPAN, naprawa lub wymiana Produktu lub przyznanie odpowiedniego odszkodowania, pod warunkiem, że Klient złożył pisemne zawiadomienie o takim roszczeniu w terminie i w sposób określony w punkcie 11 niniejszego dokumentu. Wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku naruszenia przez KOMPAN Ograniczonej Gwarancji określonej w niniejszym dokumencie dla Usług będzie ponowne wykonanie takich Usług. Odpowiedzialność KOMPAN w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z dostarczonych Produktów lub wykonanych Usług w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zapłaconej przez Klienta za Produkty lub Usługi stanowiące podstawę danego roszczenia. Powyższe zadośćuczynienie uznaje się za wystarczające i wyłączne, a klient w żadnym wypadku nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek innego zadośćuczynienia, czy to z tytułu obrażeń ciała, szkód majątkowych, strat w działalności gospodarczej, czy też z tytułu jakichkolwiek innych obrażeń lub strat, a także z tytułu jakichkolwiek szkód przypadkowych lub wynikowych, czy to w oparciu o gwarancję, umowę, niedbalstwo, ścisłą odpowiedzialność deliktową lub jakąkolwiek inną obowiązującą teorię prawną.

13. Tytuł prawny i ryzyko utraty

(a) O ile strony nie uzgodnią inaczej, wszystkie Produkty są wysyłane F.O.B. do miejsca docelowego.

(b) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszelkie ryzyko straty związane z Produktami przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia ich do Klienta lub jego wyznaczonego przedstawiciela w miejscu przeznaczenia wskazanym w Zamówieniu. Niezależnie od powyższego, do czasu otrzymania przez KOMPAN pełnej zapłaty, tytuł prawny i faktyczne prawo własności do Produktów pozostaje w posiadaniu KOMPAN do momentu (i) otrzymania przez KOMPAN pełnej zapłaty za Produkty, lub (ii) usunięcia przez KOMPAN lub jego przedstawiciela Produktów z siedziby Klienta.

(c) Do czasu otrzymania pełnej zapłaty przez KOMPAN, Klient będzie utrzymywał i przechowywał wszelkie dostarczone Produkty w taki sposób, aby można je było zidentyfikować jako własność KOMPAN.

(d) Uważa się, że Klient zawierając umowę z KOMPAN udzielił nieodwołalnego upoważnienia KOMPAN lub jego agentom do wejścia na teren nieruchomości Klienta lub nieruchomości kontrolowanej przez Klienta w celu usunięcia towarów zgodnie z (b) niniejszego dokumentu.

(e) Jeśli Klient sprzeda Produkty przed otrzymaniem pełnej zapłaty przez KOMPAN, zastosowanie będą miały następujące postanowienia: (i) Klient będzie działał jako zleceniodawca wobec swojego nabywcy, a nie jako agent KOMPAN; (ii) Klient będzie przechowywał wpływy ze sprzedaży do wysokości kwoty należnej KOMPAN na mocy umowy jako powiernik KOMPAN; (iii) Klient rozliczy się ze Spółką z należnej kwoty; oraz (iv) do czasu uiszczenia takiej płatności na rzecz KOMPAN, Klient zatrzyma wspomnianą kwotę na osobnym koncie na zlecenie KOMPAN.

14. Usługi, instalacja i montaż

(a) Z wyjątkiem przypadków, w których poczyniono specjalne ustalenia na piśmie dla KOMPAN w celu świadczenia Usług montażu, instalacji lub wzniesienia Produktów sprzedanych Klientowi, taki montaż, instalacja lub wzniesienie jest odpowiedzialnością Klienta, a KOMPAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady lub szkody wynikające z montażu, instalacji lub wzniesienia Produktów przez Klienta lub jakichkolwiek roszczeń z tytułu śmierci lub obrażeń ciała wynikających z jakiegokolwiek użycia Produktów w zakresie spowodowanym, w całości lub w części, przez taki niewłaściwy montaż lub wynikające z niego wady lub uszkodzenia Produktów. W takich okolicznościach Klient zabezpieczy i ochroni KOMPAN przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami lub kosztami wynikającymi lub związanymi z działaniami lub zaniechaniami Klienta zgodnie z punktem 17.

(b) W przypadku, gdy Propozycja Sprzedaży obejmuje zakup Usług, KOMPAN lub niezależni wykonawcy zatrudnieni przez KOMPAN zainstalują i zmontują Produkty, nawierzchnię ochronną oraz wykonają prace budowlane, a także dostarczą wszelkie części zamienne w zakresie określonym w Propozycji Sprzedaży. W związku z jakąkolwiek sprzedażą Usług, Klient niezwłocznie powiadomi KOMPAN o wszelkich istniejących instalacjach, takich jak woda, gaz, telekomunikacja, energia elektryczna, lub o wszelkich innych podobnych instalacjach lub urządzeniach, które mogą zostać naruszone i/lub mogą doznać szkód w wyniku prac, które mają być przeprowadzone w miejscu lub na terenie, gdzie Produkty mają być zainstalowane. Jeśli Klient nie dostarczy takich informacji przed rozpoczęciem świadczenia Usług lub jeśli KOMPAN lub jego niezależni wykonawcy napotkają nieprzewidziane warunki, KOMPAN nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za potencjalne lub rzeczywiste szkody spowodowane w takich instalacjach. W przypadku, gdy KOMPAN lub niezależny wykonawca napotka nieprzewidziane warunki, które zwiększą koszt instalacji lub świadczenia Usług, strony zgadzają się na zawarcie zlecenia zmiany w celu zmiany zakresu prac i/lub ceny, która zostanie naliczona w związku z tym przed wykonaniem jakichkolwiek dodatkowych prac. "Nieprzewidziane warunki" oznaczają wszelkie przeszkody utrudniające instalację Produktów lub wykonanie związanych z nimi Usług, które nie są widoczne dla ludzkiego oka bez fizycznej eksploracji terenu i/lub warunków podpowierzchniowych (w tym gzymsów skalnych i innych przeszkód podziemnych).

(c) Po zakończeniu świadczenia Usług, Klient lub jego wyznaczony przedstawiciel dokona inspekcji wykonanych Usług i podpisze Certyfikat Zakończenia dostarczony przez KOMPAN (którego formularz stanowi Załącznik A), a jeśli Klient lub jego wyznaczony przedstawiciel nie jest dostępny przy odbiorze, wówczas KOMPAN lub instalator będący osobą trzecią prześle Klientowi Certyfikat Zakończenia. Jeśli Klient twierdzi, że Usługi nie zostały wykonane zgodnie z zaakceptowaną Propozycją Sprzedaży, Klient prześle KOMPAN, w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania Certyfikatu Zakończenia, zawiadomienie ("Zawiadomienie"), określające szczegółowo wady stwierdzone w Usługach. Jeśli Klient obiektywnie wykaże zgłaszane wady, KOMPAN usunie je na własny koszt; jeśli natomiast KOMPAN wykaże, że Usługi zostały wykonane zgodnie z zaakceptowaną Propozycją Sprzedaży, Klient będzie zobowiązany do pokrycia KOMPAN kosztów i wydatków związanych z czynnościami przeprowadzonymi przez KOMPAN w celu wykazania dopuszczalności takich Usług. Jeżeli Klient zwróci podpisany Certyfikat Zakończenia lub dostarczy Zawiadomienie po upływie siedmiu (7) dni od otrzymania Certyfikatu Zakończenia, Usługi zostaną uznane za wykonane w sposób satysfakcjonujący Klienta pod każdym względem.

15. Specyfikacje

KOMPAN zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia oraz według własnego uznania do zastąpienia w dostawie alternatywnych komponentów (niekoniecznie o identycznym wyglądzie), które nie będą miały wpływu na działanie danego Produktu. Chociaż zostaną podjęte wszelkie starania, aby spełnić dokładne wymagania Klienta dotyczące koloru lub wykończenia (w stosownych przypadkach), nie można zagwarantować, że różnice w kolorze lub wykończeniu nie wystąpią pomiędzy różnymi komponentami. KOMPAN w żadnym wypadku nie gwarantuje, że jakiekolwiek komponenty odpowiadają dokładnie kolorowi próbki lub ilustracji widzianej przez Klienta lub materiałów i jednostek będących już w posiadaniu Klienta.

16. Zgodność z przepisami prawa

Klient zapewnia, że zamierzone użycie Produktów dostarczonych przez KOMPAN nie narusza żadnych obowiązujących lokalnych, stanowych lub federalnych praw lub przepisów oraz obowiązujących kodeksów organizacji normalizacyjnych, a Klient lub jego wyznaczony przedstawiciel jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich licencji lub pozwoleń wymaganych do takiego użycia. Na żądanie Klient dostarczy KOMPAN certyfikaty zgodności z takimi obowiązującymi prawami, przepisami i kodeksami.

17. Odszkodowania i koszty obsługi prawnej

Klient niniejszym zgadza się zabezpieczyć i chronić KOMPAN przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami lub kosztami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokatów), czy to wynikającymi z powództwa lub roszczenia między KOMPAN a Klientem lub osobą trzecią, lub wynikającymi z lub związanymi z niewykonaniem przez Klienta jakichkolwiek zobowiązań lub przestrzeganiem warunków zawartych w niniejszym dokumencie. W przypadku gdy KOMPAN musi podjąć jakiekolwiek działania przeciwko Klientowi w celu uzyskania egzekwowania lub zgodności z którymkolwiek z warunków zawartych w niniejszym dokumencie, Klient zgadza się pokryć wszystkie koszty i wydatki związane z takim działaniem (w tym uzasadnione honoraria adwokackie).

18. Rozwiązanie umowy

(a) Strona jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeżeli: (i) druga strona nie zapłaci jakiejkolwiek bezspornej kwoty należnej na podstawie niniejszej umowy w wymaganym terminie płatności i pozostaje w zwłoce przez 14 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o konieczności dokonania takiej płatności; (ii) druga strona dopuści się naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i (jeżeli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) nie naprawi tego naruszenia w okresie 30 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia wzywającego ją do tego; lub (iii) druga strona stanie się niewypłacalna lub zbankrutuje, zostanie wyznaczony syndyk w odniesieniu do całości lub części aktywów lub działalności drugiej strony, lub druga strona przyzna na piśmie, że nie jest w stanie spłacać swoich długów w miarę ich zapadania, dokona cesji na rzecz wierzycieli, przestanie funkcjonować jako podmiot kontynuujący działalność, lub będzie przedmiotem niedobrowolnego postępowania w sprawie upadłości lub niewypłacalności, a takie postępowanie nie zostanie ostatecznie oddalone w ciągu 60 dni od jego rozpoczęcia.

(b) Wypowiedzenie niniejszej umowy nie narusza żadnych praw i środków zaradczych stron, które powstały w momencie wypowiedzenia, a wszystkie płatności, które nie stały się jeszcze wymagalne, stają się natychmiast wymagalne i płatne.

19. Działanie siły wyższej

(a) Strona nie będzie uważana za naruszającą niniejszą umowę lub w inny sposób odpowiedzialną wobec drugiej strony z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (z wyjątkiem zobowiązań dotyczących płatności wszelkich należnych kwot) w zakresie, w jakim takie opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane działaniem siły wyższej, a czas na wykonanie tego zobowiązania zostanie odpowiednio przedłużony.

(b) Dla celów niniejszych SWS, "Siła Wyższa" oznacza jakąkolwiek przyczynę istotnie wpływającą na wykonanie przez stronę jej zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, wynikającą z jakiegokolwiek działania, wydarzenia, zaniechania, zdarzenia lub braku zdarzenia będącego poza jej rozsądną kontrolą, w tym, między innymi, działanie Boga, strajki, lokaut lub inne spory przemysłowe, wojna, terroryzm, zamieszki, pożar, powódź, lub jakakolwiek katastrofa dotykająca jedną ze stron niniejszej umowy lub osobę trzecią, dla której zastępcza osoba trzecia nie jest rozsądnie dostępna.

20. Prawo właściwe; jurysdykcja

Niniejsza umowa oraz wszelkie spory i roszczenia wynikające z tej umowy lub z nią związane podlegają prawu stanu Teksas i są interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktu praw. Strony zgadzają się, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania do niniejszej umowy, a jej zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. Strony zgadzają się, że wszelkie roszczenia lub pozwy wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będą wnoszone wyłącznie do sądów federalnych lub stanowych znajdujących się w Austin, w hrabstwie Travis, w Teksasie. Klient wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję takich sądów.

21. Przypisanie

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żadna ze stron nie może przenieść swoich praw lub przekazać swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana lub opóźniana; jednakże pod warunkiem, że KOMPAN może zlecić podwykonawstwo swoich obowiązków w zakresie wykonywania Usług wykwalifikowanym niezależnym wykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. KOMPAN może również przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu na dowolną ze swoich spółek zależnych po uprzednim pisemnym powiadomieniu Klienta. KOMPAN może również przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na każdą firmę, która przejmie zasadniczo całą działalność KOMPAN, której dotyczy niniejsza umowa, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Klienta.

22. Informacje ogólne

(a) Zawiadomienie

Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty, które muszą być przekazane stronie na mocy lub w związku z niniejszą umową, muszą mieć formę pisemną i muszą być dostarczone drugiej stronie osobiście lub wysłane pocztą amerykańską z opłaconą z góry opłatą, przesyłką poleconą lub kurierem komercyjnym, w jej głównym miejscu prowadzenia działalności lub wysłane faksem na główny numer faksu drugiej strony. Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty będą uważane za należycie otrzymane, jeśli zostaną dostarczone osobiście, jeśli zostaną pozostawione pod tym adresem, jeśli zostaną wysłane opłaconą z góry pocztą amerykańską lub za potwierdzeniem odbioru, trzeciego dnia roboczego po ich złożeniu, lub jeśli zostaną dostarczone kurierem komercyjnym, w dniu i w czasie, w którym kurier podpisał potwierdzenie odbioru, lub jeśli zostaną wysłane faksem, następnego dnia roboczego po ich przekazaniu.

(b) Nieważność

Jeżeli sąd lub inny właściwy organ uzna, że którekolwiek z postanowień umowy (lub część któregokolwiek z postanowień) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia w wymaganym zakresie zostanie uznane za usunięte, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej umowy pozostanie nienaruszona.

(c) Całość Umowy

Niniejsze SWS zastąpią i unieważnią wszelkie wcześniejsze komunikaty, umowy i porozumienia pomiędzy stronami, ustne lub pisemne, dotyczące sprzedaży i dostawy Produktów lub Usług. Niniejsze SWS wraz z wszelkimi pisemnymi modyfikacjami podpisanymi przez obie strony oraz Propozycja Sprzedaży, do której niniejsze SWS mają zastosowanie, stanowią całość warunków stanowiących porozumienie stron dotyczące sprzedaży i zakupu Produktów i Usług określonych w Propozycji Sprzedaży. Wszelkie inne warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne sprawy; ustne lub pisemne są wyłączone i odrzucone.

(d) Zrzeczenie się

Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa na mocy niniejszej umowy jest skuteczne tylko wtedy, gdy ma formę pisemną i nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub uchybienia. Żadne niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu przez stronę jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego na mocy niniejszej umowy lub prawa nie stanowi zrzeczenia się tego lub innego prawa lub środka prawnego, ani nie wyklucza lub ogranicza jego dalszego wykonywania. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z takiego prawa lub środka zaradczego nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego korzystania z tego lub innego prawa lub środka zaradczego.