Terms & Conditions

1. Unntak

Betingelser i forbindelse med offentlige anskaffelser, inngåtte rammeavtaler ellerandre egne skriftlige avtaler, overstyrer alminnelige forretningsbetingelser.

2. Tilbud og gyldighet

Tilbud er gjeldende 1 måned fra avsendelsesdato, unntak er ved årsskifte når ny prisliste trer i kraft eller dersom annet er spesifisert. Alle priser oppgis i NOK og er eks. frakt og 25% MVA.

3. Ordrebekreftelse

Ved bestilling vil det bli fremsendt skriftlig ordrebekreftelse ca. 1 uke etter ordremottak. Dersom det ikke skriftlig er gjort innsigelse senest 5 dager etter mottak av ordrebekreftelsen, ansees ordren som bindende for kjøper.

4. Betaling

14 dager netto.

Ved forsinket betaling tillegges renter, standardkompensasjon og gebyrer i henhold til den enhver gjeldende lovgivning. Produkter faktureres ved avsendelse av ordrebekreftelse. Installasjon faktureres ved avsluttet installasjon. Kredittsjekk vil kunne foretas og betalingsbetingelser kan derav endres.

5. Leveringstid

4-6 uker avhengig av produkt. Egne leveringstider for spesialvarianter samt tredjepartsprodukter.

6. Endring i leveringsdato

Dersom leveringsdato endres mindre enn 1 uke før levering, belastes kr 500,- i administrasjonsgebyr, samt kr 500,- for lagerhåndtering. Det beregnes kr. 500,- pr. mnd. pr kubikkmeter gods som må mellomlagres.

7. Levering

Ordren leveres til kundens adresse om ikke annet er avtalt. Det forutsettes at kunden selv er tilstede for å motta varene, samt kontrollerer at fraktbrev og antall mottatte kolli stemmer overens. Ved større forsendelser skal kunden selv kunne motta varene med truck eller annet nødvendig utstyr for lossing. Eventuelt vil det kunne forekomme ekstrafakturering for omlasting (NOK 1400,- eks.mva) og mellomlagring (NOK 500,- eks.mva/påbeg.uke).

Dersom det på grunn av vanskelige tilkjøringsforhold er behov for kranbil ved levering må dette informeres om ved bestilling. Kostnader for kranbil belastes kunden (NOK 4500,- eks.mva).

8. Reklamasjoner og retur

Det er kundens ansvar å påse at mottatte varer er i samsvar med bestilling. Eventuelle feil og mangler må skriftlig meldes til KOMPAN Norge innen 10 arbeidsdager. Eventuelle transportskader og manglende kolli må meldes fra til KOMPAN Norges kundeservice ([email protected]) samme dag som mottak. Transportskader skal dokumenteres med bilder og kommentarer.

Leverte varer tas ikke i retur uten avtale. Ved avtalt retur forutsettes det at varen er ubrukt og at original emballasjen er i god stand. Frakt og omkostninger står kunden selv for. Et avbestillingsgebyr på 20% av varens listepris vil bli belastet kunden.

9. Spesialprodukter og varianter tas ikke i retur.

10. Monterings- og anleggsarbeid

Skjer etter nærmere avtale, med angivelse av dato og sted.

11. Forbehold

I monteringsprisen tas det forbehold om ikke-gravevennlig og forurenset jord, tele,skjulte fundamenter, store røtter, bygge avfall, store steiner/fjell, kabler, vanskeligeadkomst, behov for drenering, samt reservedeler til produkter som ikkeproduseres/leveres av KOMPAN.Dersom ikke annet er avtalt i forkant, skal det tiltenkte området være ryddet forevt. eksisterende produkter innen avtalt oppstart av anleggs- og monteringsarbeidet.Ved monteringsarbeid i utgravde områder, hvor fallunderlag er utlagt før monteringav produkter, faktureres ekstraarbeid for flytting/tilbakelegging av fallunderlag.Ved bruk av anleggsmaskiner er evt. gjenoppretting av området og bortkjøring avoverskuddsmasser ikke inkludert dersom ikke annet er spesifisert.Mengdene er stipulerte og justerbare, enhetspriser er faste.Ved montering av ballbinger tas det forbehold om at grunnen skal være drenert og atoverflaten er bearbeidet etter KOMPANs anvisninger. Det skal være tilgang tilelektrisitet og vann.

Omkostninger ved hærverk før montering er ferdigstilt dekkes ikke av KOMPAN.Ekstraarbeid som følge av ovenstående faktureres etter gjeldende timesatser.Dersom kunden selv skal forestå montering plikter kunden selv å påse at det tashensyn til sikkerhetssoner, fallhøyder og fallunderlag i henhold til gjeldende lover ogregler etter NS 1176 og 1177.

12. Flexotop/ helstøpt gummidekke:

KOMPAN forbeholder seg retten til å utsette installasjonen hvis lufttemperaturen er under +5 grader celsius, ved svært høy luftfuktighet og ved store mengder nedbør. Det forutsettes at det er strøm (230 V eller 400 V) tilgjengelig på stedet, ellers kan kostnader tilkomme. Plassjefen kan treffe beslutning på stedet om å utsette installasjonen dersom forholdene ikke er i orden.

Byggegjerder, materiale til tildekning, oppvarming, avsperring osv. er ikke inkludert i KOMPANs tilbud dersom dette ikke spesifikt fremgår av tilbudet/bestillingen. Eventuell skade som følge av hærverk under installasjonsforløpet, dekkes ikke av KOMPAN.

All farget EPDM som etableres utendørs påvirkes av UV-stråling.

13. Garanti

For våre garantibestemmelser se siste side.

14. Tredjeparts produkter:

For tredjeparts produkter ytes alminnelige garantier jf. Kjøpsloven i Norge. Med tredjeparts produkter menes produkter som ikke er produsert av KOMPAN.

15. Reservedeler:

Det ytes garanti for levering av originale KOMPAN reservedeler inntil 10 år etter at produktet er gått ut av produksjon.

16. Kvalitet og sikkerhet

Alle KOMPANs produkter oppfyller kravene fra den europeiske standard EN1176 og er godkjent og sertifisert av TÜV. Flexotop er godkjent etter den europeiske standard EN1177.

Dersom det er ønskelig kan KOMPAN yte nødvendig konsulentbistand, slik at standarder for sikkerhetssoner og fallhøyder overholdes.

17. KOMPAN-gruppens generelle villkår

Selger og kunde fungerer hver for seg som uavhengige behandlingsansvarlige med hensyn til personopplysningene som samles inn og behandles i forbindelse med salg og utførelse av partenes forpliktelser i henhold til disse generelle vilkårene for gruppen. Hver part må i forbindelse med utførelsen av sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene opptre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern. Informasjon om selgers behandling av personopplysninger er å finne i KOMPANs personvernerklæring på www.kompan.com.

18. FORCE MAJEURE

1. En part skal ikke anses for å være i strid med kontrakten, eller på annen måte være ansvarlig overfor den andre, på grunn av forsinkelser i utførelsen eller manglende oppfyllelse av noen av sine forpliktelser under denne avtalen i den grad slik forsinkelse eller manglende- oppfyllelse skyldes Force Majeure, og tiden for oppfyllelse av denne forpliktelsen skal forlenges tilsvarende. Dersom Force Majeuresituasjonen fortsetter i mer enn tre måneder skal hver part stå fritt til å trekke seg fra Kontrakten uten ansvar.

2. Formålet med disse generelle vilkårene betyr Force Majeure ekstraordinære hendelser eller omstendigheter som ikke kan forutses eller forhindres, inkludert, men ikke begrenset til handlinger som naturkatastrofer, jordskjelv, krig, revolusjon, opprør, sivile opprør, ekspropriasjon, nasjonalisering, atomvåpeneksplosjon, radioaktiv eller kjemisk forurensning eller ioniserende stråling, hyperinflasjon, arbeidskonflikter av enhver art, generell mangel eller mangel på råvarer som forårsaker enten innskrenkning eller produksjonsstans, økning i råvarekostnad der enhver økning i råvarekostnad øker den totale enhetsprisen for et produkt med [5] prosent ([fem] %) eller mer, myndigheter som ikke respekterer lovlige frister eller ikke handler på en rimelig forutsigbar måte, samfunnsforeninger og/eller frivillige organisasjoner, grupper, juridiske enheter eller enkeltpersoner som sender inn innsigelser innenfor administrative prosedyrer og annet forhold utenfor partenes rimelige kontroll.