Generelle forretningsbetingelser

1.0 Generelt

Enhver leverance fra Kompan Danmark A/S af OUTDOOR og INDOOR produkter finder sted på grundlag af vore generelle forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne - medmindre andet er aftalt. Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet, samt tekniske og andre data, der fremgår af vores kataloger, prospekter og anden reklame- og informationsmateriale er vejledende og kun bindende i det omfang de udtrykkeligt indgår som en del af parternes skriftlige aftale. Kompan Danmark A/S er i øvrigt berettiget til at ændre i specifikationer, hvis dette er påkrævet for at overholde gældende regler og lovkrav, herunder EU-forskrifter eller hvis afvigelsen er uvæsentlig.

2.0 Tilbud og gyldighed

Tilbuddet er gældende i 3 måneder fra afsendelsesdatoen - beløb angives i danske kroner ekskl. moms med forbehold for, at der ikke inden levering sker væsentlige forøgelser i Kompan Danmark A/S' salgs- og leveringsudgifter uden for Kompan Danmark A/S‘ kontrol - herunder hører momssats reguleringer. 

Prislisten træder i kraft 1. januar og gælder for året.

3.0 Accept

Tilbud accepteres ved skriftlig accept fra begge parter.

4.0 Ordrebekræftelse

Ved ordreafgivelse vil der blive fremsendt skriftlig ordrebekræftelse ca. 1 uge fra ordremodtagelse. Hvis ikke der skriftligt er gjort indsigelse senest 3 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, hæfter køber for den samlede ordre. Arkiver gerne dette ordrenummer til fremtidig reference.

5.0 Forbehold (OUTDOOR)

I opstillingsprisen tages forbehold for ikke-gravevenlig (f.eks. asfalt) og/eller forurenet jord, skjulte fundamenter, trærødder, byggeaffald, store sten, stikledninger o.lign., tilkørselsforhold, behov for dræn, samt reservedele til ikke-KOMPAN produkter, medmindre andet er aftalt. Køber er forpligtiget til at have undersøgt og fremskaffet dokumentation på ovenstående forhold. 

Hvis der ikke er aftalt andet i tilbuddet, skal opstillingsarealet være ryddet for eventuelt eksisterende produkter inden Kompan Danmark A/S' montører ankommer. 

Ved montagearbejde i nyudgravede områder, hvor faldunderlag er ilagt før montering af produkter - faktureres ekstraarbejde ifm. flytning/tilbagelægning af faldunderlag. 

Ved brug af maskiner er evt. genopretning af området og evt. bortkørsel af jord ikke inkluderet. Nødvendige køreveje (køreplader) til bygge-/legeplads er ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre det fremgår på linje for sig. Vi anbefaler hegn i forbindelse med udlægning af Flexotop, samt støbning i beton. Bliver arealet ikke indhegnet, fralægger vi os ethvert ansvar i tilfælde af færdsel mv. på arealet i optørringsperioden. Hegning afregnes pr. løbende meter. 

Ekstra omkostninger ved hærværk ifm. opstillingen er ikke inkluderet. Ved multibaner gælder det desuden, at overfladen skal være drænet og at hældningen er efter Kompans Danmarks A/S' anvisninger. Der skal være tilgang til el og vand. Kunden skal, medmindre andet er aftalt, tage imod multibanen med en truck eller lignende. 

Enkelte produkter er ikke forboret. 

Ekstraarbejde, som følge af ovenstående faktureres efter gældende timesats til arbejdsløn og leje af maskiner samt udgifter i øvrigt.

6.0 Forbehold (INDOOR)

Levering af produkter sker til fortovskant/dør, såfremt andet ikke er aftalt. Såfremt kunden ønsker levering i skur, carport eller lignende ulåste steder udendørs, bærer kunden selv ansvaret for varen. Indbæring kan bestilles, og vil medføre ekstra betaling. 

Såfremt der ikke er kvitteret med forbehold på fragtbrevet, dækkes evt. transportskader ikke af Kompan Danmark A/S. Vi tager forbehold for at delleveringer kan finde sted.

7.0 Levering

Ordren leveres til fortovskant på kundens adresse, hvis ikke andet er aftalt. Ved større forsendelser skal kunden selv kunne modtage forsendelsen med truck, ellers vil der ske ekstra fakturering for om- og aflæsning m.m.

8.0 Leveringstid

Leveringstider afhænger af valgte produkter og varierer mellem 2 og 6 uger. Ved varianter og specialdesignede produkter, kan leveringstiden forlænges. 

9.0 Forsinkelse

Kompan Danmark A/S' leverance, herunder evt. anlægsarbejde og montage, leveres til købers adresse som anført i ordrebekræftelsen. Købers efterfølgende ændring af afleveringssted forudsætter, at Kompan Danmark A/S ikke derved påføres forøgede udgifter eller væsentlige gener og ulemper.

Købers udgifter til transport fremgår af ordrebekræftelsen. En overskridelse af leveringstiden med op til 14 dage skal i enhver henseende anses som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen indsigelser over for Kompan Danmark A/S.

Er der aftalt montering og/eller anlægsarbejde, forudsættes dette at kunne iværksættes straks og uden ophold efter at produkterne er klar til levering. Kompan Danmark A/S er dog berettiget til at foretage montering og/eller anlægsarbejde ad flere omgange, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Påføres Kompan Danmark A/S‘ montører ventetid, merarbejde eller ekstra kørsel på grund af købers forhold, herunder manglende klargøring/ rydning af området, faktureres der særskilt herfor. 

Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes manglende byggetilladelse, arbejdskonflikter, brand, krig, oversvømmelse, stærk frost og lignende, større maskinskader, indførsels-forbud, vareknaphed, indskrænkning hos Kompan Danmark A/S' leverandører, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed af force majeure-lignende karakter, er Kompan Danmark A/S berettiget til at udskyde eller annullere leveringen. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Kompan Danmark A/S påtager sig ikke noget ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket eller annulleret levering. 

Køber er berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 3 mdr.

10.0 Ændring i leveringsdato

Hvis leveringsdato ændres af kunden mindre end 1 uge før levering, betales kr.500,- i administrationsgebyr + kr.500,- for lagerhåndtering + kr.500,- pr. måned pr. kubikmeter, der er opmagasineret.

11.0 Installations- og anlægsarbejde

Sker efter nærmere aftale med angivelse af dato og sted.

12.0 Garanti (OUTDOOR)

12.1 Produkt- og materialegaranti

Der ydes følgende garantier på Kompan produkter:

  • Livstid på galvaniserede bærende dele; stålstolper, tværbjælker, gulvrammer, toprammer og på rustfrit stål komponenter samt HDPE-paneler.

  • 10 år mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på HPL-gulve/-paneler, andre galvaniserede dele, støbte plastik komponenter, ikke lakerede metaldele, forarbejdet træ og robinietræ.

  • 5 år mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på kunststofbelagte krydsfinerplader, støbte hule plastdele, lakerede metaldele, -fjedre og -kuglelejesamlinger samt reb- og klatrenet konstruktioner.

  • 2 år mod fejlfunktion som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på bevægelige plastik- og metaldele samt net til sport.

12.2 Garanti på beskadigede dele

Garantien er begrænset til Kompan produkter. Beskadigede dele, der er omfattet af garantien, erstattes af Kompan Danmark A/S og vil blive leveret på kundens adresse. I tilfælde af fejl, der er omfattet af garantien, leverer Kompan Danmark A/S originale reservedele omkostningsfrit til kundens adresse. 

12.3 Montage og vedligehold

Garantien dækker ikke, hvis produkterne ikke er blevet monteret i henhold til Kompan Danmark A/S‘ instruktioner og vedligeholdt i overensstemmelse med Kompan Danmark A/S‘ vedligeholdelsesvejledning.

12.4 Tredjepartsprodukter

På disse ydes garanti i henhold til købeloven.

12.5 Ikke omfattet af garantien

Garantien dækker ikke normal slitage, overfladekorrosion på metaldele, overflademisfarvning eller lignende kosmetisk beskadigelse eller svigt som følge af misbrug eller hærværk. 

13.0 Garanti (INDOOR)

13.1 Produkt- og materiale garanti

Der ydes garanti jf. købeloven i Danmark. Din faktura gælder som garantibevis.

14.0 Garanti andet

14.1 Reservedele

Der ydes garanti for levering af originale Kompan reservedele indtil 10 år efter at produktet er udgået af produktion.

14.2 Service

De anbefales at tegne en serviceaftale, der bl.a. indeholder sikkerhedsgennemgang m.v. Indhent venligst tilbud.

14.3 Kvalitet & sikkerhed

Alle Kompan ‘s produkter opfylder kravene fra den europæiske standard EN1176 og er godkendt og certificeret af TÜV.

14.4 Sikkerhedsafstand

De kan rekvirere den fornødne konsulentbistand hos Kompan Danmark A/S, således at standarder for sikkerhedsafstande overholdes.

14.5 Ejendomsforbehold

Kompan Danmark A/S forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter, indtil hele den fakturerede købesum for Kompan Danmark A/S’ samlede leverance, herunder påløbne renter, er betalt.

15.0 Købers undersøgelsespligt og reklamation

Det påhviler køber, straks ved leveringen, at foretage en undersøgelse af de leverede produkter. Hvis Kompan Danmark A/S har påtaget sig at opstille og montere produkterne, skal køber straks efter Kompan Danmark A/S har færdigmeldt monteringen overfor køber, undersøge produkterne fra Kompan Danmark A/S.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Kompan Danmark A/S skriftlig besked herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som beskrevet, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Reklamation for en dellevering beretter ikke køber til at annullere andre delleveringer.

Kompan Danmark A/S har i tilfælde af mangler en afhjælpningsret, herunder en omleveringsret. Hvis ikke Kompan Danmark A/S afhjælper manglen inden for rimelig tid efter at køber har reklameret over for Kompan Danmark A/S, kan køber kræve afslag i købesummen, eller erstatning, hvis betingelserne herfor er opfyldt og med de begrænsninger som fremgår af punktet ansvarsbegrænsning.

Kompan Danmark A/S‘ ansvar for fejl og mangler omfatter ikke fejl og mangler som er opstået som følge af indgreb og/eller ændringer af det solgte, foretaget af tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning samt tilsidesættelse af de medfølgende monterings/betjenings-forskrifter.

Har køber ikke inden 24 mdr. efter levering påberåbt sig manglen over for Kompan Danmark A/S, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

16.0 Misligholdelse

Ved købers misligholdelse er Kompan Danmark A/S berettiget til at standse yderligere leveringsforanstaltninger og indstille evt. arbejde og kræve erstatning efter købeloven og almindelige kontraktretlige regler.

17.0 Ansvarsbegrænsning

Købers samlede krav over for Kompan Danmark A/S, herunder afslag i købesummen og/eller erstatning som følge af Kompan Danmark A/S' levering af produkter og ydelser til køber, er begrænset til og kan ikke overstige fakturabeløb for de solgte produkter og ydelser.

Kompan Danmark A/S er ikke ansvarlig og hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, som følge af forsinkelser, fejl eller mangler ved de solgte produkter eller det udførte arbejde.

Kompan Danmark A/S skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og/eller andre forhold, som Kompan Danmark A/S ikke er herre over og ikke er ansvarlig for.

For produktansvar gælder de i dette punkts ansvars-begrænsninger samt i punktet ”Købers undersøgelsespligt og reklamation” anførte 24 måneders reklamationsfrist, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.

18.0 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Fakturering sker samtidig med fremsendelse af ordrebekræftelse. Ved for sen betaling tillægges morarenter samt rykkergebyrer i henhold til den til enhver tid gældende Rentelov.

Ved salg af produkter uden montering sker levering til købers adresse eller det aftalte afleveringssted.

Ved salg af produkter med montering sker levering, når montering er færdiggjort på kundens adresse eller det aftalte afleveringssted og færdigmeldt over for køber.

Kompan Danmark A/S forbeholder sig i alle tilfælde ret til at fakturere produkterne, senest når disse afsendes fra fabrikken.

19.0 Returnering, reklamationer og fejl (INDOOR)

Skulle der, mod forventning, opstå fejl i forsendelsen, såsom pakkefejl el.lign., er det vigtigt at rette henvendelse til [email protected] eller 63 62 10 11.

Varer må aldrig returneres uden forudgående aftale.

Returnering kan udelukkende ske på standardprodukter, og returnering sker på købers regning til Kompans lager i Brno, Tjekkiet. Varer som er specielt fremstillet/konfigureret efter kundens ønsker, kan ikke returneres. 

Varen må ikke være taget i brug.

Reklamationer skal sendes til [email protected] med ordre- eller fakturanummer. Indsend altid fotodokumentation af reklamationen, for at sikre den hurtigst mulige reklamationstid. Vi gør opmærksom på at reklamationsbehandlingen kan vare op til 5 uger.