Datová etika

1. Ůvod

Tato směrnice popisuje, jak je etika údajů zohledněna a zahrnuta do používání údajů a navrhování a zavádění technologií používaných pro zpracování údajů ve skupině KOMPAN. Zásady se vztahují na všechny aspekty zpracování údajů bez ohledu na to, zda údaje umožňují identifikaci fyzické osoby ("osobní údaje"), či nikoli.

2. Zásady datové etiky

Pokud skupina KOMPAN zpracovává údaje nebo navrhuje, nakupuje či zavádí technologie, zejména nové technologie, pro zpracování údajů, musí být níže popsané zásady etiky zpracování údajů posouzeny a zahrnuty do úvah během procesu návrhu a/nebo před nákupem či zavedením činnosti zpracování nebo technologie používané pro zpracování údajů.

Zákonnost

Zpracování údajů musí být vždy v souladu s platnými právními předpisy. Například zpracování osobních údajů vyžaduje zvláštní právní základ podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"). 

Etické provedení

Technologie pro zpracování údajů, zejména nové technologie, musí být navrženy tak, aby respektovaly zásady etiky zpracování údajů, včetně zásad stanovených v těchto zásadách a obecných zásad zpracování stanovených v GDPR. Technologie musí být například navrženy tak, aby zajišťovaly správné a včasné vymazání osobních údajů v souladu s dobami uchovávání skupiny KOMPAN. 

Očekávání

Údaje se zpracovávají způsobem, který je v souladu se záměry, očekáváními a chápáním sdělující strany. Osobní údaje například nesmí být zpracovávány pro nové účely, které jsou neslučitelné s účely, pro které byly osobní údaje původně shromážděny.

Bezpečnost

V technologiích používaných pro zpracování údajů a v jejich okolí musí být zavedena dostatečná úroveň zabezpečení. Bezpečnostní opatření zahrnují technická i organizační opatření a dostatečná úroveň zabezpečení se posuzuje na základě posouzení rizik konkrétní činnosti zpracování a technologie použité pro zpracování údajů.

Dodržování lidských práv

Zpracování údajů a návrh technologií používaných pro zpracování údajů musí zajistit dodržování lidských práv. Zpracování údajů nebo použití technologií pro zpracování údajů například nesmí být předpojaté s rizikem diskriminace, marginalizace nebo stigmatizace jednotlivců.

Proporcionalita

Údaje se používají pouze pro účely, které jsou přiměřené s ohledem na práva jednotlivců, včetně práva na soukromí. 

3. Použití dat

Skupina KOMPAN vyvíjí, vyrábí a prodává vybavení pro dětská hřiště a fitness, venkovní nábytek a další vybavení pro děti. Skupina se zaměřuje především na meziobchodní vztahy, což znamená, že disponuje především meziobchodními informacemi, včetně kontaktních údajů týkajících se kontaktních osob s obchodními partnery. 

Skupina KOMPAN má rovněž k dispozici zprávy o událostech, které mohou obsahovat informace o zdravotním stavu dospělých i dětí. Tyto informace jsou zpracovávány s maximálním ohledem na zvláštní důvěrnou povahu těchto informací i na obecnou zranitelnost dětí. To mimo jiné znamená, že tyto informace nejsou poskytovány třetím stranám, pokud to není nezbytně nutné. 

Skupina KOMPAN vychází při vývoji dětských hřišť a venkovních fitness zařízení z výzkumů prováděných Herním Institutem KOMPAN a Fitness Institutem KOMPAN. Herní Institut KOMPAN zkoumá, co motivuje děti ke hře, stejně jako jejich herní aktivity, jejich vývoj a jejich pohled na design dětských hřišť. Fitness Institut KOMPAN zkoumá vliv sportovních a fitness aktivit na zdraví a pohodu lidí. Při provádění výzkumu skupina KOMPAN dbá na dodržování všech zásad uvedených v oddíle 2 výše, zejména zásady týkající se očekávání subjektu údajů, tj. omezení účelu. Údaje používané pro výzkumné účely jsou získávány od účastníků, kteří se sami přihlásili do výzkumné studie, a také pro" studie "in situ" a laboratorní pozorování, z průzkumů a z existujících výzkumů. Skupina KOMPAN zajišťuje, že údaje shromážděné pro účely výzkumu jsou třetím stranám poskytovány pouze v anonymizované podobě. 

Skupina KOMPAN pracuje s ohledem na ochranu a ohleduplné využívání údajů ve všech aspektech své činnosti. Při používání údajů nebo při plánování nových aktivit, které zahrnují používání údajů, musí být proto vždy v centru pozornosti osoba, jejíž údaje jsou používány nebo jejíž chování chce skupina KOMPAN použitím údajů ovlivnit.

Zaměstnanci a děti podléhají v souvislosti s používáním údajů zvláštní ochraně. Z tohoto důvodu skupina KOMPAN projevuje v souvislosti s používáním těchto údajů mimořádnou pozornost.

4. Využití nových technologií a profilování

Pokud si skupina KOMPAN přeje zavést změny v používání nových technologií nebo profilování, musí být dodrženy zásady uvedené v oddíle 2 těchto zásad. 

5. Školení zaměstnanců

Skupina KOMPAN zajišťuje, aby zaměstnanci, kteří v rámci své pracovní náplně ve skupině KOMPAN používají data nebo se podílejí na návrhu, nákupu nebo zavádění technologií pro používání dat, byli pravidelně školeni o zásadách etiky používání dat popsaných v bodě 2 výše a o dodržování těchto zásad.

Pokud skupina KOMPAN zjistí, že někteří zaměstnanci potřebují další školení nebo častější školení, než je popsáno výše v oddíle 5.1, bude zajištěno, aby tito zaměstnanci absolvovali školení, které skupina KOMPAN považuje za nezbytné pro zajištění souladu s těmito zásadami.

Skupina KOMPAN zajišťuje, aby tato politika byla zaměstnancům k dispozici s cílem zajistit zaměstnancům přístup k platným zásadám etiky nakládání s údaji pro skupinu KOMPAN.

6. Odpovědnost

Finanční ředitel skupiny KOMPAN odpovídá za dodržování předpisů skupiny KOMPAN, včetně dodržování etiky nakládání s údaji a těchto zásad, a dohlíží na ně. 

7. Otázky

Jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo etiky údajů můžete směřovat na pracovníka pro dodržování předpisů skupiny.