Terms & Conditions

1. Applicatie

Deze standaard verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk verkoopvoorstel, offerte of ander aanbod van KOMPAN, Inc. ("KOMPAN") verkoopvoorstel, offerte of ander aanbod ("Verkoopvoorstel") voor de verkoop en levering door KOMPAN aan een klant ("Klant") van goederen en diensten van KOMPAN (hierna "Producten" genoemd) en de montage en installatie van Producten door KOMPAN of door onafhankelijke aannemers die door KOMPAN zijn ingehuurd om deze montage en/of installatie uit te voeren ("Diensten"), zoals beschreven in het Verkoopvoorstel op de voorzijde van dit document of in een Verkoopvoorstel waarin deze Standaard Verkoopvoorwaarden als bijlage zijn opgenomen, verwijzing naar een kopie van de Standaard Verkoopvoorwaarden op de website van KOMPAN op www. kompan.com, of door afgifte van een exemplaar daarvan aan de Klant.

2. Acceptatie

KOMPAN is niet gebonden door dit Verkoopvoorstel tenzij en totdat een bevoegde vertegenwoordiger van de Klant het Verkoopvoorstel en deze Standaard Verkoopvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt door de bevestiging van het Verkoopvoorstel te ondertekenen en aan KOMPAN te retourneren. Deze bevestiging moet binnen vijf (5) werkdagen na de datum van het Verkoopvoorstel door KOMPAN worden ontvangen, tenzij het Verkoopvoorstel een vast aanbod vormt, in dat geval moet de bevestiging binnen zestig (60) dagen door KOMPAN worden ontvangen. De aanvaarding door de Klant van het Verkoopvoorstel is uitdrukkelijk beperkt tot de hierin opgenomen voorwaarden en geen enkele bijkomende of afwijkende voorwaarde is bindend voor KOMPAN, tenzij KOMPAN hiermee schriftelijk instemt, hetzij in het begeleidende Verkoopvoorstel, hetzij in een latere schriftelijke overeenkomst. KOMPAN verwerpt hierbij afwijkende of aanvullende voorwaarden die door de Klant in zijn aankooporder of anderszins worden voorgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door KOMPAN overeengekomen. De aanvang van werkzaamheden of leveringen ingevolge een Verkoopvoorstel wordt, bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding, beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

3.Conflicten

In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in het begeleidende verkoopvoorstel en deze Standaard Verkoopvoorwaarden, zijn de bijzondere bepalingen in het verkoopvoorstel doorslaggevend.

4.Beperking van de bevoegdheden

De werknemers of agenten van KOMPAN die in naam van KOMPAN handelen, zijn niet gemachtigd om mondeling (a) enige van deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of er uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand van te doen, of om mondelinge verklaringen af te leggen over de gevolgen ervan; of (b) om Klanten advies te geven over de geschiktheid van de Producten en eenheden van KOMPAN voor een specifieke situatie of een specifiek doel. Het wordt sterk aanbevolen dat alle Klanten die dergelijk advies wensen, het gepubliceerde materiaal van KOMPAN lezen.

5.Prijs en betaling

A.Prijs

De prijzen van de Producten en/of Diensten zijn die welke in het Verkoopvoorstel zijn vermeld of, indien deze niet in het Verkoopvoorstel zijn vermeld, de huidige gepubliceerde prijzen die door KOMPAN worden aangeboden ("Prijzen"). Het Verkoopvoorstel vermeldt, naast de Prijzen, andere kosten zoals transportkosten, verzending en minimale verzekeringsdekking, naar de in het Verkoopvoorstel overeengekomen bestemming. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn de prijzen in het verkoopvoorstel exclusief alle kosten in verband met verkoop-, gebruiks- of andere belastingen of tarieven. Verhogingen van deze lasten die van kracht worden na de datum van het Verkoopvoorstel zijn voor rekening van de Klant.

B.Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, worden facturen voor betaling uitgeschreven bij aanvaarding van het Verkoopvoorstel in overeenstemming met de voorwaarden die in het aanvaarde Verkoopvoorstel zijn uiteengezet. Indien de betalingsvoorwaarden niet zijn opgenomen in het aanvaarde Verkoopvoorstel: (i) is 50% van de Prijs verschuldigd bij aanvaarding; en (ii) het resterende saldo bij verzending in het geval van de levering van Producten of bij voltooiing van de Diensten in het geval van de verlening van Diensten. De betaling van de totale waarde van elke factuur geschiedt binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

C.Betaling

De betaling voor de Producten moet worden verricht aan en ontvangen door KOMPAN vóór de levering van de Producten aan de Klant, tenzij schriftelijk bijzondere afspraken zijn gemaakt met KOMPAN. Indien bijzondere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de betaling van Producten, is, ongeacht het tegendeel daarvan, geen verrekening of inhouding door de Klant toegestaan. In verband met betaling voor Diensten die worden beschouwd als bouwdiensten die onderworpen zijn aan toepasselijke wetgeving die de inhouding van voorschotten vereist tot de voltooiing van de bouwgerelateerde Diensten, kan de Klant dergelijke toepasselijke voorschotten inhouden in afwachting van de voltooiing van de Diensten. Over alle verschuldigde en uitstaande bedragen wordt rente berekend tegen 1 1/2% per maand of tegen het hoogste wettelijk toegestane tarief, indien dit lager is. Dit rechtsmiddel vormt een aanvulling op en doet geen afbreuk aan verdere schadevergoeding en andere rechtsmiddelen voor wanbetaling die KOMPAN bij wet of naar billijkheid kan aanwenden.

6.Prijsherziening

Behalve in het geval van prijzen vermeld in een schriftelijk verkoopvoorstel van KOMPAN dat een vast aanbod vormt, dat geldig is gedurende zestig (60) dagen vanaf het aanbod, kunnen de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en dient de Klant voor alle Producten te betalen tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending. De betaling van dergelijke verhogingen moet aan de levering voorafgaan, en de Klant heeft niet het recht de overeenkomst als gevolg daarvan te ontbinden.

7.Leveringen

  • Wanneer in het Verkoopvoorstel leveringstermijnen zijn aangegeven, zijn deze termijnen slechts schattingen. Hoewel KOMPAN commercieel gezien redelijke inspanningen zal leveren om de Producten onmiddellijk te leveren, is KOMPAN niet aansprakelijk voor enige vertraging (hoe dan ook veroorzaakt) of voor enige incidentele of gevolgschade die daaruit voortvloeit. De Klant is evenmin gerechtigd de overeenkomst wegens dergelijke vertraging te ontbinden, tenzij dit uitdrukkelijk in het Verkoopvoorstel is bepaald.

  • De levering geschiedt op plaatsen die gemakkelijk per vrachtwagen bereikbaar zijn. KOMPAN behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor speciale leveringsvereisten.

  • De vervoerder van de Producten levert deze af op een punt dat redelijkerwijs per vrachtwagen bereikbaar is. Indien het Verkoopvoorstel alleen Producten betreft en geen Diensten, is de Klant verantwoordelijk voor het lossen, de definitieve verplaatsing, de locatie en de opslag van de Producten na levering. De Klant zorgt ervoor dat het lossen door de vervoerder geen vertraging oploopt. Indien het lossen van het Product vertraging oploopt, behoudt KOMPAN zich het recht voor hiervoor een billijke vergoeding aan te rekenen. Indien het Verkoopvoorstel Diensten omvat, worden de voorwaarden voor de levering van deze Diensten uiteengezet in Sectie 14.

  • De klant zal KOMPAN schadeloos stellen voor alle schade aan of vertraging van de voertuigen van de vervoerder of van KOMPAN of schade aan goederen van de klant of van een derde die te wijten is aan de toegang tot het terrein van de klant.

  • De levering van de Producten door KOMPAN wordt gepland met de Klant, en KOMPAN en de Klant zullen de nodige regelingen treffen voor de levering volgens die planning. Indien de levering wordt geannuleerd of vertraagd om redenen buiten de wil van KOMPAN, met inbegrip van het feit dat de Klant niet beschikbaar of bereid is om de levering op de geplande datum in ontvangst te nemen, kan KOMPAN (i) de Producten meenemen en ze op een latere datum opnieuw leveren, waarbij de Klant alle bijkomende kosten in rekening worden gebracht (met inbegrip van tijdelijke opslag, liggeld en remobilisatie).

8.Retouren

Tenzij schriftelijk overeengekomen, worden alle geretourneerde artikelen onderworpen aan inspectie en goedkeuring door KOMPAN alvorens te worden aanvaard en worden er kosten in rekening gebracht voor alle kosten in verband met de retourzending, maar niet minder dan 50% van de volledige catalogusprijs van dergelijke geretourneerde KOMPAN-artikelen of 75% voor aangepaste of artikelen van derden.

9.Gelimiteerde garantie

KOMPAN garandeert dat de hierin beschreven en geleverde Producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en voldoen aan de door KOMPAN gepubliceerde specificaties en de andere uitdrukkelijke garanties die in het Garantiecertificaat voor de Producten worden vermeld. Deze garantie geldt alleen als de Producten correct zijn geïnstalleerd volgens de door KOMPAN verstrekte instructies en correct zijn onderhouden volgens de KOMPAN Onderhoudshandleiding. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerde verzorging, nalatigheid van de Klant of zijn rechthebbenden, normale slijtage, oppervlaktecorrosie op metalen onderdelen, verkleurde oppervlakken en andere cosmetische problemen of defecten door verkeerd gebruik of vandalisme.

Deze gelimiteerde garantie is niet van toepassing op onderdelen die niet door KOMPAN zijn vervaardigd, waarvoor KOMPAN, voor zover mogelijk, de door de fabrikant van het betreffende onderdeel gegeven garantie zal doorgeven. KOMPAN garandeert tevens dat de diensten op een goede en vakbekwame manier worden uitgevoerd. De Klant vrijwaart KOMPAN tegen alle schade, verliezen, kosten, uitgaven, vorderingen, eisen en aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Producten door de Klant of zijn genodigden en/of het gebruik of de toepassing door de Klant of zijn vertegenwoordigers van enige informatie die door of namens KOMPAN is bekendgemaakt of verstrekt.

De bovenstaande beperkte garantie is exclusief en komt in de plaats van alle andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrepen elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, behalve voor zover KOMPAN uitdrukkelijk een dergelijke garantie geeft in een afzonderlijk instrument dat zowel door het bedrijf als door de klant wordt ondertekend.

10.Aansprakelijkheid

De klant erkent dat KOMPAN geen controle uitoefent over de wijze waarop de klant de hieronder verkochte producten selecteert, gebruikt, doorverkoopt, installeert of bouwt en dat de klant derhalve alle aansprakelijkheidsrisico's op zich neemt voor het resultaat of de veiligheid van de hieronder verkochte producten. KOMPAN is in het bijzonder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en de klant accepteert. Alle risico's voor de naleving van de relevante wetten en voorschriften van de overheid, en alle incidentele of gevolgschade, verliezen of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel of materiële schade aan een persoon, en ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of enige andere toepasselijke juridische theorie, voortvloeiend uit de selectie, installatie, onmogelijkheid tot gebruik, of het gebruik van een product, hetzij alleen of in combinatie met andere goederen.

11.Kennisgeving van claims

De Klant dient de hieronder verkochte Producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Elke klacht met betrekking tot tijdens het transport beschadigde Producten dient binnen tien (10) dagen schriftelijk aan KOMPAN te worden meegedeeld. Elke klacht met betrekking tot de hoeveelheid verzonden Producten moet binnen dertig dagen schriftelijk aan KOMPAN worden meegedeeld. Alle andere claims dan die met betrekking tot de verzonden hoeveelheden of schade tijdens het transport moeten worden ingediend overeenkomstig de hierin vermelde voorwaarden.

Bij schade, gebreken of afwijkingen van de geleverde Producten moet de Klant als volgt een klacht indienen

(a) wanneer de schade, het gebrek of de afwijking bij controle zichtbaar is, moet de ontvangstbon dienovereenkomstig worden gemarkeerd met schriftelijke gegevens die door de Klant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger zijn ondertekend en moet een schriftelijke klacht bij KOMPAN worden ingediend binnen tien (10) dagen na ontvangst van het Product, (b) wanneer de schade, het gebrek of de afwijking bij controle niet zichtbaar is, moet de klacht schriftelijk bij KOMPAN worden ingediend binnen tien (10) dagen nadat de Klant kennis heeft gekregen van de feiten waarop de klacht is gebaseerd, maar in geen geval later dan zes weken na ontvangst van de Producten. Schriftelijke kennisgeving van de Klant van een vordering op grond van deze bepaling wordt als onvoldoende en ondoeltreffend beschouwd, tenzij deze kennisgeving een lijst bevat van de identificerende coderingstekens op de buitenkant van

KOMPAN's container of verpakking, en tenzij de Klant KOMPAN toestemming geeft om deze Producten te inspecteren. Elke vordering die niet binnen de hierboven vermelde termijn en op de hierboven vermelde wijze wordt ingediend, wordt geacht te zijn opgeheven. Ongeacht het voorgaande moet elke rechtsvordering tegen KOMPAN met betrekking tot de verkochte Producten of de krachtens deze Overeenkomst verleende Diensten worden ingesteld binnen één (1) jaar na de ontvangst door de Klant van de krachtens deze Overeenkomst verkochte Producten of voor altijd worden uitgesloten.

12.Exclusief rechtsmiddel

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het exclusieve rechtsmiddel van de Klant voor een inbreuk door KOMPAN op de hierin beschreven Beperkte Garantie of voor enige andere claim op basis van een defect in de verkochte Producten, naar keuze van KOMPAN bestaat uit ofwel reparatie of vervanging van het Product, ofwel het doen van een billijke vergoeding hiervoor, op voorwaarde dat de Klant een dergelijke claim schriftelijk heeft gemeld binnen de termijn en op de wijze zoals beschreven in Sectie 11 hiervan. De exclusieve rechtsmogelijkheid voor een schending door KOMPAN van de hierin opgenomen Beperkte Garantie voor Diensten is het opnieuw uitvoeren van die Diensten. De aansprakelijkheid van KOMPAN met betrekking tot welke claim dan ook die voortvloeit uit de geleverde Producten of uitgevoerde Diensten zal in geen geval hoger zijn dan de prijs die door de Klant is betaald voor de Producten of Diensten die aanleiding geven tot de betreffende claim. In geen geval zal de klant recht hebben op enig ander rechtsmiddel, hetzij voor persoonlijk letsel, materiële schade, zakelijk verlies, of voor enig ander letsel of verlies, of voor enige incidentele of gevolgschade, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of enige andere toepasselijke juridische theorie.

13.Eigendom en risico van verlies

(a) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door de partijen, worden alle Producten F.O.B. verzonden naar de bestemming.

(b) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gaan alle risico's van verlies met betrekking tot de Producten over op de Klant wanneer deze worden afgeleverd aan de Klant of zijn aangewezen vertegenwoordiger op de in de Aankooporder vermelde bestemming. Ongeacht het voorgaande blijven de eigendom en de economische eigendom van de Producten bij KOMPAN, totdat KOMPAN de volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, of totdat (i) KOMPAN of zijn agent de Producten bij de Klant weghaalt.

(c) Tot de volledige betaling door KOMPAN is ontvangen, zal de Klant de geleverde Producten zodanig bewaren en opslaan dat zij als eigendom van KOMPAN kunnen worden geïdentificeerd.

(d) Door het sluiten van een overeenkomst met KOMPAN wordt de klant geacht zijn onherroepelijke toestemming aan KOMPAN of zijn agenten te hebben gegeven om de eigendommen van de klant of de door de klant gecontroleerde eigendommen te betreden met het oog op de verwijdering van de goederen overeenkomstig (b).

(e) Indien de Klant de Producten verkoopt voordat KOMPAN de volledige betaling heeft ontvangen, zijn de volgende bepalingen van toepassing: (i) de Klant handelt als opdrachtgever tegenover zijn koper en niet als agent voor KOMPAN; (ii) de Klant houdt de opbrengst van de verkoop tot aan het bedrag dat krachtens de overeenkomst aan KOMPAN verschuldigd is, als trustee voor KOMPAN; (iii) de Klant zal het aldus verschuldigde bedrag aan de Onderneming verantwoorden; en (iv) totdat deze betaling aan KOMPAN is voldaan, houdt de Klant het genoemde bedrag op een aparte rekening in opdracht van KOMPAN.

14.Diensten, installatie en montage

(a) Behalve wanneer schriftelijk speciale afspraken zijn gemaakt voor het verlenen van Diensten door KOMPAN voor de assemblage, installatie of montage van aan de Klant verkochte Producten, is deze assemblage, installatie of montage de verantwoordelijkheid van de Klant, en KOMPAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken of schade ten gevolge van de assemblage, installatie of montage van de Producten door de Klant, noch voor vorderingen wegens overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van enig gebruik van de Producten, voor zover deze geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door deze onjuiste assemblage of de daaruit voortvloeiende gebreken of schade aan de Producten. In dergelijke omstandigheden zal de Klant KOMPAN vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheid, schade of kosten die voortvloeien uit of verband houden met het handelen of nalaten van de Klant overeenkomstig artikel 17.

(b) Indien het Verkoopvoorstel de aankoop van Diensten omvat, zullen KOMPAN of door KOMPAN aangestelde onafhankelijke aannemers de Producten, de veiligheidsbestrating en de civiele werken installeren en monteren en eventuele reserveonderdelen leveren in de mate die in het Verkoopvoorstel is bepaald. In het kader van de verkoop van Diensten zal de Klant KOMPAN onmiddellijk op de hoogte brengen van alle bestaande installaties zoals water, gas, communicatie, elektriciteit, of van alle andere gelijkaardige communicaties of installaties die kunnen worden aangetast en/of schade kunnen ondervinden ten gevolge van de uit te voeren werken op de site of de lokalen waar de Producten zullen worden geïnstalleerd. Indien de Klant deze informatie niet verstrekt vóór de aanvang van de Diensten of indien KOMPAN of zijn onafhankelijke aannemers geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden, kan KOMPAN in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke of reële schade aan deze installaties. Indien KOMPAN of de onafhankelijke aannemer geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden die de kosten van de installatie of de levering van de diensten verhogen, komen de partijen overeen om een wijzigingsorder aan te gaan om de omvang van het werk en/of de daarvoor aan te rekenen prijs te wijzigen vóór de uitvoering van bijkomende werkzaamheden. "Onvoorziene omstandigheden" betekent elke belemmering die de installatie van de Producten of de uitvoering van de daarmee verband houdende Diensten belemmert en die niet met het menselijk oog zichtbaar is zonder fysieke verkenning van de locatie en/of de omstandigheden van de ondergrond (met inbegrip van rotsrichels en andere ondergrondse belemmeringen).

(c) Na voltooiing van de Diensten zal de Klant of zijn aangewezen vertegenwoordiger de voltooide Diensten inspecteren en een door KOMPAN verstrekt Opleveringscertificaat ondertekenen (waarvan een formulier is bijgevoegd als Bijlage A) en, indien de Klant of zijn aangewezen vertegenwoordiger niet beschikbaar is om de Diensten in ontvangst te nemen, zal KOMPAN of de derde installateur het Opleveringscertificaat naar de Klant sturen. Indien de Klant beweert dat de Diensten niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met het aanvaarde Verkoopvoorstel, zal de Klant binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het Opleveringscertificaat een bericht ("Kennisgeving") aan KOMPAN sturen, waarin de geconstateerde gebreken van de Diensten gedetailleerd worden vermeld. Indien de Klant de beweerde gebreken objectief aantoont, zal KOMPAN deze op eigen kosten herstellen; indien KOMPAN daarentegen aantoont dat de Diensten conform het aanvaarde Verkoopvoorstel werden uitgevoerd, is de Klant verplicht aan KOMPAN de kosten en uitgaven te betalen van de activiteiten die KOMPAN heeft uitgevoerd om de aanvaardbaarheid van deze Diensten aan te tonen. Indien de Klant binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het Voltooiingscertificaat een ondertekend Voltooiingscertificaat terugstuurt of een Kennisgeving doet, worden de Diensten geacht in alle opzichten naar tevredenheid van de Klant te zijn voltooid.

15.Specificaties

KOMPAN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties te wijzigen of in te trekken en naar eigen inzicht bij levering alternatieve componenten (die er niet noodzakelijk identiek uitzien) te vervangen die de prestaties van het betrokken Product niet beïnvloeden. Hoewel al het mogelijke zal worden gedaan om aan de precieze kleur- of afwerkingseisen van de klant te voldoen (indien van toepassing), kan niet worden gegarandeerd dat er geen variaties in kleur of afwerking zullen optreden tussen verschillende onderdelen. KOMPAN kan in geen geval garanderen dat onderdelen exact overeenstemmen met de kleur van een exemplaar of illustratie die de klant heeft gezien of van materialen en eenheden die de klant reeds in zijn bezit heeft.

16.Naleving van wetten

De Klant zal ervoor zorgen dat het beoogde gebruik van de door KOMPAN geleverde Producten niet in strijd is met toepasselijke lokale, staats- of federale wetten of voorschriften en toepasselijke codes van standaardorganisaties, en de Klant of zijn aangewezen vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle licenties of toestemmingen die voor dergelijk gebruik vereist zijn. Op verzoek zal de Klant aan KOMPAN certificaten van naleving van dergelijke toepasselijke wetten, voorschriften en codes verstrekken.

17.Schadeloosstelling en advocaatkosten

De Klant komt hierbij overeen KOMPAN te zullen vergoeden en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid, schade of kosten (met inbegrip van redelijke advocaatkosten), ongeacht of deze voortvloeien uit een rechtszaak of vordering tussen KOMPAN en de Klant of een derde, of voortvloeien uit of verband houden met het niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen of het niet naleven van de hierin opgenomen voorwaarden. Indien KOMPAN enige actie tegen de Klant moet ondernemen om handhaving of naleving van de hierin opgenomen voorwaarden te verkrijgen, stemt de Klant ermee in alle kosten en uitgaven van een dergelijke actie te betalen (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor advocaten).

18.Opzegging

(a) Een partij heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien: (i) de andere partij een onbetwist bedrag dat uit deze overeenkomst voortvloeit niet betaalt op de vervaldatum voor betaling en gedurende 14 dagen na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft een dergelijke betaling te verrichten; (ii) de andere partij een inbreuk pleegt op haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en (indien deze inbreuk herstelbaar is) nalaat deze inbreuk te herstellen binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning waarin haar hiertoe wordt aangemaand; of (iii) de andere partij onvermogend of failliet wordt, een curator wordt aangesteld met betrekking tot het geheel of een deel van de activa of het bedrijf van de andere partij, of de andere partij schriftelijk toegeeft niet in staat te zijn haar schulden op de vervaldag te betalen, een overdracht doet ten gunste van schuldeisers, ophoudt te functioneren als een lopend bedrijf, of het onderwerp is van een onvrijwillige procedure in faillissement of insolventie en een dergelijke procedure niet definitief wordt afgewezen binnen 60 dagen na de instelling ervan.

(b) De beëindiging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die bij de beëindiging zijn ontstaan en alle nog niet vervallen betalingen worden onmiddellijk opeisbaar.

19.Overmacht

(a) Een partij wordt niet geacht deze overeenkomst te schenden, of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de andere, wegens vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van een van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst (met uitzondering van verplichtingen tot betaling van verschuldigde bedragen) voor zover deze vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan overmacht en de termijn voor de uitvoering van die verplichting dienovereenkomstig wordt verlengd.

(b) Voor de toepassing van deze standaard verkoopsvoorwaarden wordt onder "overmacht" verstaan elke oorzaak die de nakoming door een partij van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst wezenlijk beïnvloedt als gevolg van een handeling, gebeurtenis, weglating, gebeurtenis of niet-gebeurtenis buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten, oorlog, terrorisme, oproer, brand, overstroming of een ramp die een van de partijen of een derde partij treft en waarvoor redelijkerwijs geen vervangende derde partij beschikbaar is.

20.Toepasselijk recht; jurisdictie

Deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Texas, met uitsluiting van de beginselen van conflictenrecht. De partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op deze overeenkomst, en de toepassing ervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De partijen komen overeen dat elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst uitsluitend zal worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken in Austin, Travis County, Texas. De Klant stemt in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken.

21.Opdracht

Behalve zoals hierin bepaald, mag geen van de partijen haar rechten overdragen of haar verplichtingen uit hoofde hiervan delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming niet op onredelijke wijze mag worden onthouden of uitgesteld; op voorwaarde echter dat KOMPAN haar verplichtingen om de Diensten uit te voeren kan uitbesteden aan gekwalificeerde onafhankelijke contractanten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. KOMPAN kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst ook overdragen aan een van zijn filialen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. KOMPAN kan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst ook overdragen aan elke onderneming die vrijwel alle activiteiten van KOMPAN verwerft waarop deze overeenkomst betrekking heeft, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

22.Algemeen

(a) Kennisgeving

Elke kennisgeving of andere mededeling die krachtens of in verband met deze overeenkomst aan een partij moet worden gedaan, dient schriftelijk te geschieden en dient aan de andere partij persoonlijk te worden overhandigd of te worden verzonden per U.S. certified mail, franco, aangetekend of per commerciële koerier, op haar hoofdvestiging, of per fax naar het hoofdfaxnummer van de andere partij. Elke kennisgeving of andere mededeling wordt geacht naar behoren te zijn ontvangen indien deze persoonlijk is afgeleverd, wanneer deze op dat adres is achtergelaten of, indien deze per voorafbetaalde U.S. post of aangetekende zending is verzonden, op de derde werkdag na afgifte, of indien deze per commerciële koerier is verzonden, op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koerier is ondertekend, of indien deze per fax is verzonden, op de volgende werkdag na verzending.

(b) Ongeldigheid

Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van de overeenkomst (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn geschrapt, en worden de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.

(c) Volledige overeenkomst

Deze Standaard Verkoopovereenkomst vervangen en overtreffen alle voorgaande communicatie, overeenkomsten en afspraken tussen de partijen, zowel mondeling als schriftelijk, betreffende de verkoop en levering van de Producten of Diensten. Deze Standaard Verkoopovereenkomsten, samen met eventuele schriftelijke wijzigingen daarvan die door beide partijen zijn ondertekend, en het Verkoopvoorstel waarop deze Standaard Verkoopsovereenkomsten van toepassing zijn, vormen de volledige voorwaarden die de overeenkomst tussen de partijen vormen betreffende de verkoop en aankoop van de Producten en Diensten die in het Verkoopvoorstel worden genoemd. Alle andere voorwaarden, garanties, verklaringen of andere zaken, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, worden uitgesloten en afgewezen.

(d) Vrijstelling

Een verklaring van afstand van enig recht krachtens deze overeenkomst is alleen van kracht indien deze schriftelijk wordt gedaan en zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige latere inbreuk of verzuim. Indien een partij enig recht of rechtsmiddel krachtens deze overeenkomst of de wet niet of met vertraging uitoefent, houdt dit niet in dat zij afstand doet van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch dat de verdere uitoefening ervan wordt uitgesloten of beperkt. Geen enkele afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.